шпора педагогика сакен

Автор: | 21.03.2017


935 жы(5)е: B) «Өжақсы», «Жақсы» C) «Қанағаттанарлық» D) «Жаман», «Өте жаман»

«Ад(3)с:A)психикалық қасиеттер E)филогенетикалық даму өнімі G)онтогенетикалық  даму өнімі

«Пе(2) к:Оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру. Дамыту, білім беру, іс-әрекет. Үйрету, білім мазмұны, құралдар

"Фо(2)мB)Тәрбие үдерісінің сырттай көрінісін D)Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығын H)Тәрбиешінің іс-әрекетінің көрінісін

«Фо(4)б: B) Тәрбие процесінің сырттай көрінісін. D) Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын .F) Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.

 

АААА

Ад(3)с: тіршілік иесі өкілі; филогенетикалық даму өкілі; онтогенетикалық даму өкілі

Ад(3)м: A)моральдік ережелерді меңгеру E)адамгершілік жүріс – тұрыс іскерліктерін қалыптастыру H)адамгершілік сана қалыптастыру

Аз(3)м: А)адами абыройды және ішкі еріндікті қалыптастыру С)азаматтарға және мемлекеттке сыйластық қалыптастырды Е)тәртіптілікті қалыптастырды

Ақ(4)м:B)танымдық белсенділік және қызығушылық  дамыту D)ой қабілеттерін дамыту F)ғылыми дниетаным қалыптастыру

Ар(3)м: B)Жан рақымды дамыту деп білді D)Ақыл-есті дамыту деп білді F)Еркін-жігерді дамыту деп білді

Ар(3)м:B)жан руханилығын дамыту деп білді D)ақыл-есті дамыту деп білді F)ерік-жігерді дамыту деп білді

Ат(1)с: Д)маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл Ф)мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі Ж)педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі.

Ат(1)п: еріктілік, ашықтық, эксперттік бағалардың жүйелігі және тұтастығы

Ат(1)ұ: обьективтілік, сыпайылық, игі ниеттілік

Ақ(1)т: А) ақпаратты өңдеумен байланысты процестер. Е) адам іс-әрекеті арқылы ауызша,жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы.F) ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы

А.С.Ма(4)п:В)жариялық, жауапты, бағыныштық Ф)перспективті бірізділік Ж)жұптық іс-әрекет.

А.С.Ма(3) с:Ғ)Бірінші саты-ұжымның құрылуы.G)Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түседі.Н)Үшінші және одан кейінгі сатылар ұжымның кемелденуі.

Ак(1)д: Жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық, психологиялық тұлғасының жылдам дамуы.

Ат(10)м: Педагогикалық әдептілік сақтау керек.маөқсатты түрде белгілі бір жоспарды ұстану керек.Ата-аналардың педагогикалық сауатын дамытуды ұйымдастыру керек.

 

ӘӘӘӘ

Әд(4)п: сенергетика E) жүйелілік F) мәдениеттанушылық

Әд(4)п:B)синергетикалық E)іс-әрекеттік F) мәдениеттанушылық

Әд(3) ф: ғылыми-педагогикалық конференциялар,педагогикалық оқулар, жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктерді шығармашылық бірлестіктері

Әд(1)дA) философиялық D)жалпы ғылымилық F)нақты ғылымилық                                                                                      Әд(1)жA)ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі C)мағыздыңы және кездейсоқтықты табуға көмектеседі F)теориялық және практикалықты табуға көмектеседі

Әд(3) п: A) жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамып қалыптасуы B) жеке тұлғаның мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы C) жеке тұлғаның қалыптасып келе жатқан қасиеттері

Әд(5)б: ұжымдық, жеке, топтық

Әр(6)тЭ.С. Маркарян бойынша): рухани, материалдық, адамгершлік

Әң(1)т: В)эпизоттық С)әңгімелесу-экспромт F)Жеке этикалық

Әң(1)т:  B)эпизодтық C)кенеттен әңгімелесу F)этикалық

Әл(3) ұ: Өзін-өзі жаңғырту. Бейімделу Ортамен кіріктірілуі..

Әл(3) ұ: бейімделу. сыртқы ықпал. ортамен кіріктіру

Әл(14) ө: В)Г.Олпорт С)А.Мцаслоу E)К.Роджерс

Әл(3)бА)микрросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар: С)мемлекет, ел, қоғам, мәдениет G)этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің трі, БАҚ

 

ББББ

Бо(1)р: Ғылыми зерттеудің тірек көзі. Уақытша бар фактіні жүйеге келтіру. Проблеманың мәнін түсіну барысында дамиды.

Ба(1)т:B) Алдын ала бақылау. D) Күнделікті бақылау. G) қорытынды бақылау.

Ба(3)б: Әртүрлі жағдайды өз қиялында бейнелей алады. Өз қиялында өауіпті де үрейлі жағдайларды да тудыра алады. Кездесетін барлық жағдайларды да тудыра алады.

Ба(5)б:қос ықпал ету, преспективалар қою, дәстүрлер қалыптастыру

Ба(11) ғ: C) К.Успанов.E) Н.Д.Хмель. G) В.А.Сластенин.

Ба(8)ғ:A) П.П.Блонский.C) Л.С.Выготский.F) С.Т.Щацкий.

Ба(8)ғ:B) П.Н.Лепешинский.D) А.С.Макаренко.H) Т.Е.Конникова.

Ба(3) а: C) Отбасы жағдайы. F) Ата-аналарының кәсіптері. H) Ата-аналарының материалдық жағдайы.

Ба(3) а: Әлеуметтік орта. Мемлекет саясаты. Қоғамдағы жағдай.

Ба(18) т: В)Э. Мейман С)Ж. Пиаже E)А.Ф, Лазурский

Ба(10)әА)дәріс. Е)әңгіме-сұқбат. G)ақыл-кеңес.

Ба(12) қ:С) «бала құқығы туралы конвенция» Е)ББҰ бас ассамблиясы шешімі Н)конвенция

Ба(8) д: Балаларды қоғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті. Балалар үкіметтің қамқорлығына алынған. Балалар құқық қорғау орындарының қамқорлығын қажет етеді.

Ба(7) б: Ата-ананың ұйымдастыру және бағыттаушы рөлін. Ата-ана бала арасындағы қарым-қатынас сипатын. Ата-ананың тәрбие құралдарын.

Ба(1)а:C)Білімнің игерілу дәрежесін D)Ептіліктің игерілу дәрежесін F)Дағдылардың игерілу дәрежесін

Бақылау:B)Алдын ала D)Күнделікті G)Қорытынды

Ба(2) а:С)бастапқы ақпарат. Е)тактикалық ақпарат.G)жылдам ақпарат.

Ба(3) а:А) аналитикалық В)бағалаушылық С) жобалаушылық

Ба(3) т: B) әкімшілік-ұйымдастыру әдістері. E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері.G) қоғамдық әсер әдістері.

Ба(6) о: A) Мақсаттарды айқындау. C) Жоспарлау F) ұйымдастыру.

Ба(6) о:A) Келісім жасау. C) Реттеу. F) Ынталандыру.

Ба(4) қ: A) Мақсаттарды айқындау C) Жоспарлау F) Ұйымдастыру

Ба(3) т: B) әкімшілік-ұйымдастыру әдістері E) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері G) Қоғамдық әсер ету әдістер

Ба(4)қ: Мақсаттарды айқындау. Ұйымдастыру. Жоспарлау.

Ба(4) қ: Жоспарлау. Сендіру. Мақсаттарды айқындау.

Ба(3) т: бастапқы, тактикалық, оперативті

Ба(4) б:A) нұсқау-әдістемелік B) әдістемелік бірлестіктер D) педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауықтыру

Би(2)ө: Н.К. Крупская  Л.И. Божович Э. Торндайк

Би(2) ө Ч.Ломброзо З.Фрейд Л.С.Выготский

Би(2) ө:B)З.Фрейд D)Ч.Ломброзо E)Э.Торндайк

Бі(3) с: Міндетті оқыту компоненттерін анықтайтын құжат. Міндетті білім берудің негізгі құжаты. Білім беру нормаларын анықтайтын құжат.

Бі(6) т: Жалпы мәдени ортаның жағдайы.Білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы. Білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері.

Бі(11) с: Құндылық. Жүйелік. Ғылымилық.

Бі(11) с:B)Құндылық C)Жүйелік G)Әдістеме және әдіснама

Бі(5) к: A)Білім беру филасофиясы ғылыми білімдердің  пәнаралық саласы D)қолданбалы филасофия F)білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес

Білім беру философиясының функцияларыB)сипаттаушылық және түсіндірушілік E)турлендірушілік H)болжамдық

Бі(11)–қ:)тұлғалық G)қоғамдық H)мемлекеттік

Білім беру мемлекеттік с:B)азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз етеді D)білім беру кеңістігін сақтауды қамтамасыз етеді E)білім беруді және оны басқаруды ізгілендіруді қамтамасыз етеді

Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары: білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру. Азаматтарды толыққанды сапалы, білім алуын қамтамасыз ету. Білім беру кеңістігін сақтау.

Бі7 (талаптар):A)білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріB)жалпы мәжени ортаның жағдайын есепке  алу  C)білім беру салаларының және сатыларының сабақтастық ережелерінің бұзылмауы

Бі4 қ: B)Білім беру деңгейіне орай D) Оқу жүктемесінің  жоғары шекті  көлемі G)Білім беру бағытына орай

Білім берушілік іс-әрекет субъект-і: С)оқушы D)мұғалім H)ғалым және басқарушы

Білім берудің түрлері: В)жалпы білім С)политехникалық білім Е)кәсіптік білім

«Бі(6) б- B)құндылық C) жүйе F)процесс және нәтиже

Білім берудің өнімін тұтынушылар: Қоғам , Мемлекет Жеке адам

Білім мазмұны дегеніміз: Оқушылардың ғылыми білім, біліктілік және дағдыны игеру үдерісі. Оқушылардың дүниетанымдық адамгершілікті эстетикалық идея жүйесін меңгеруі. Оқушылардың ақыл-ой танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту үдерісі.

Бі(4) ұ:B) Гераклит.D) Цицерон.F) Песталоцци.

Бі(4) к. E) Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу.G) Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.

Бі(4) қ:В)оқу жоспарлары Ғ)оқу бағдарламалары Н)оқулықтар,оқу құралдары

Бі(5) қ:B) Оқу жоспары. E) Оқу бағдармалар. F) Оқулықтар.

Бі(4) қажет: Д)баламалы оқулықтардың қосылуы үшін Ф)Тың оқу жоспарлауының енгізілуі үшін Н)мектептегі оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына жету үшін.

Бі(10) тарағаны (Огородников И.Т.,Перовский С.И.,Голант Е.Я.); B)Сөздік немесе ауызша баяндау әдісі E)Көрнекілік әдістер F)Тәжірибелік әдістер

Бі(5) т:A)Күнделікті B)Мерзімді E)Қорытынды

Бі(7)е: Диагностикалауды. Бақылауды. Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды.

Бі(6) м: Негізі жұмыс орнында үзіліссіз өткізілетін қысқа мерзімді тақырыптық оқулар. Сала, ұйым, мекеме деңгейінде жүргізілетін тақырыптық проблемалы емес орташа мерзімді семинарлар. Мамандардың кәсіби қызмет бағытында біліктілік көтеру мекемесінде ұзақ мерзімді оқу

Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлеріD)Баяндап айту E)Әңгімелеп баяндау G)Әңгімелеп бекіту

Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлеріD)Баяндап айту E)Әңгімелей отырып  баяндау G)Әңгімелей отырып бекіту

 

ГГГГ

Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы:A) Баланы жетектеуші. D) Қожасының баласын жетектеуші құл. E) Тәрбие туралы ғылымның аты.

Г.И.Шу(4) ж: Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері. Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.

Г.И.Щу(4) б:А)психологиялық.С)ұйымдастырушылық.Д)әдістемелік.

Г.И.Щу(4)к:E)Ақпараттық-дамыту әдістері;эвристикалық әдістері F)Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері; G)Жаттығу,практикалық жұмыс

Ғылыми педагогикалық зерттеулер: В)іргелі Д)қолданбалы F)теориялық

Ғы(4) т:D) Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері.F) Теориялық зерттеу әдістері.H) Математикалық зерттеу әдістері.

Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістері: Әдіснамалық  зерттеу  әдістері. Эмпирикалық зерттеу әдістері. Теориялық зерттеу әдістері.

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістер:А)педагогикалық эксперимент.Д)педагогикалық сауалнама.G)педагогикадағы математикалық.

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:D)Педагогикалық эксперимент F)Теориялық зерттеу әдістерә H)Эмпирикалық зерттеу әдістері.

Ғы(5) а:А)бақылаудың міндеттері анықталып, нысандары белгіленеді, жоспары жасалады.Д)нәтижесі міндетті түрде белгіленеді.Е)Алынған мәліметтер өңделеді.

Ғы(5) а: А)Зерттеу нәтижесінде алдын-ала белгіленеді Д)Нәтиже міндетті түрде белгіленеді Е)Алдын ала мәліметтер өңделеді.

Ғылыми дүниетаным құрамдас бөліктері:В) ғылыми-философиялық білімдер E) шындықты тану әдістер G) ғылыми жетістіктер

Ғылыми дүниетанымға енетін көзқарастар жүйесі: А) адамгершілік С) эстетикалық E) ғылыми-философиялық

Ғылыми дүниетанымға енеді:А)адамгершілік жүйесі С)эстетикалық жүйе Е)ғылыми –философиялық жүйе

Ғы(3) к: адам мұраты көзқарас және сенім, ғылыми білімдер жүйесі

Ғы(4) ж:А)мұғалімнің әлеуметтік және кәсіби позициясын көрсетуі. С)пәнаралық байланыстарды іске асыру. F)ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру.

Ғылыми дүниетанымның диалектикалық мәні:B)тұрмыс пен ойлауда  C)қоғамда F)табиғатта

Ғылыми дүниетанымның құрылымы(И.Ф.Харламов бойынша):В)адам мұраты құрайды С)көзқарас және сенім құрайды Н)ғылыми біліктілер жүйесі құрайды

 

ДДДД

Дара ерекшелік-ге: А)Жеке тұлғаның түйсіктерінің, қабылдауының,ойлауының, есінің ерекшеліктері В)Жеке тұлғаның қиялының өзіндік бегілері, қызығудың,беімділікті ерекшкліктері Д)Жеке тұлға қабілетінің, темпераментің,мінез-құлықтың ерекшкліктері.

Ди(4) д: В) тұрмыс пен ойлаудың С) қоғамның F) табиғаттың

Диагностикалау қамтиды: Бақылау мен тексеруді. Жинақталған статистикалық деректерді талдауды. Дидактикалық процестің жүргізілу процесін

Даму: Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер. Алдын ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі мақсатқа бағытталған процесі. Эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын өрлеу процесі

Даму барысында  адамда: Жеке тұлға ретінде қалыптасады. Ғылыми дүниетанымы  қалыптасады. Сана мен өзіндік сана қалыптасады.

Даму барысында адамда :A) Сана мен өзіндік сана қалыптасады.C) Жеке тұлға ретінде қалыптасады.E) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.

Даму барысында адамда: А)Сана мен өзіндік сана қалыптасады С)Жеке тұлға ретінде қалаптасады Е)Дербес іс-әрекет иесі болып жетіледі.

Да(32)т: П.П.Блонский. К.Д.Ушинский. Л.С.Выготский

Дә(7) т:А)жаңа материалды игеру Д)бекіту,қайталау Е)білімді бақылау, тексеру

Дене тәрбиесі міндеттері: В)ағзаны шынықтыру Е)санитарлық-гигиеналық іскерлістер қалыптастыру F)еңбек қаблеттілігін арттыру

Дүниетаным - бұл: B) Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі. E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі. H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.

Дүниетаным: Дүниеге деген көзқарас жүйесі. Адамның  алатын  орнына  деген көзқарас жүйесі. Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарас жүйесі.

Дүниетаным:С)қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі Е)адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі Н)адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.

Дү(7)ол: А)қоғамның саналы мақсат –мүдделері В)әлеуметтік құндылықтар С)гуманистік құндылықтар

Дү(7)ол:В)діни  Е)натуралистік Ғ)үйреншікті

Дүниетанымның құрамды бөліктері: A)дүниетанымның философиялық негіздері D)жеке тұлғаның құндылық бағыттары F) жеке тұлғаның дүниетанымының қалыптастыру жолдары мен тәсілдері

Дүниетанымның құрамды бөліктері; Білім. Сенім. Адам мұраты

Дүниетанымның  құрылымы: Сенім. Білім. Көзқарас

Дүниетанымның форма-ы:C) Мифологиялық. E) Діни.H) Көркемдік.

Дүниетанымның форма-ы: Діни Мифологиялық Саяси.

Дүниетаным функциялары (Б.Т.Лихачев бойынша): В) болжамдық С) тәрбиелік және дамытушылық F) ағартушылық және ұйымдастырушылық

Дүниетаным функциялары (И.Ф.Харламов бойынша): А) ақпараттық В) бағдар беру  G)баға беру

Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар: Болмысына және өзіне деген қатынасы, көзқарастары. Тәжірибесі, білімі, білігі, ұстанымы. Гуманистік қарым-қатынасы, талапшылдығы

Дә(6) қ: баланың денсаулығын сақтау. баланың адамгершілігін тәрбиелеу. Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық

Дә(10) ұ: A) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.D) Эстетикалық тәрбие. H) Дене тәрбиесі.

Дә(10) ұ:C) Азаматтық тәрбие.E) Еңбек тәрбиесі.F) Қоғамдық тәрбие.

Ди(5) қ: B) Кімді оқытамыз. C) қалай оқытамыз.F) Нені оқытамыз.

Ди(4) м: Не үшін оқыту керек. Нені  оқыту кереқ. Қалай  оқыту  керек.

Дидактика ғылым ретінде қарастырады: В)қалай оқытамыз С)не үшін оқытамыз Ғ)нені оқытамыз

Ди(5) қ: В)кімді оқытамыз С)нені үйретеміз Ғ)неге оқытамыз

Ди(4) т: B) Жаңа білімді түсіндіру C) Білімді бекіту. E) Білім, ептілік және дағдыларды тексеру.

Ди(4) т:С)жаңа білім материалын хабарлау Е)ептіліктер мен дағдыларды қалыптастырып, бекіту, қорытындылау

Ди(4) таңа білімді меңгеру. Өткен материалды қайталау. Білімді бақылау, тексеру

Ди(5)ж: A) Қолдану деңгейі. E) Философиялық негіз. G) Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.

Ди(6) с:B)Қолдану деңгейі бойыншаD)Тәжірибе меңгерудің ғылыми тұжырымдамасы бойыншаG)Тұлғалық құрылымға бағдарлануы бойынша

Дидактиканың негізгі кат-ы: В)оқыту Е)педагогтік іс-әрекет Н)білім беру

Дидактиканың негізгі кат-ы: Оқыту, білім беру. Білім мазмұны. Оқыту әдісі.

 

ЕЕЕЕ

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі: Қоғамға  пайдалы еңбек. Өндірістік еңбек. Оқу еңбегі.

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі: Өзіндік қызмет еңбегі. Оқу еңбегі. Қоғамдық пайдалы еңбек

Ең(5) қ:A) Оқу еңбегі.C) өзіндік қызмет еңбегі.F) Қоғамдық пайдалы еңбек.

 

Ж

Жас ерекшеліктер: А)Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар G)Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық сапалар H)Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық спалар.

Жас кезеңдерінің даму шарттарына: С)Анатомиялық, физиологиялық жағдайы D)Психологиялық педагогикалық жағдай F)Дене көрсеткіштерінің жағдайы.

Жа(4) қ: А) Бастауыш В) Негізгі орта С) Мектепке дейінгі

Жа(4) қ: D) Бастауыш E) Негізгі орта H) Жалпы орта

Жа(7) б: C)мектепке дейіңгі білім D)бастауыш білім G)негізгі орта және жалпы орта білім

Жалпы білім беретін бағдарламалар: A) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады. D) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді. G)Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.

Жа(6) б: C) Мемлекеттік.E) ұлттық-аймақтық.G) Мектептік.

Жалпы (8)қ:В)жалпы адамзаттықС)мемлекеттікҒ)ұлттық мемлекеттік

Жаңа пед-лық технологияның міндеттері:А)оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру Е)білім сапасын жаңа деңгейге көтеру Н)педагогикалық қызметтің өзекті мәселелерін білу

Жаңа пед-лық технологияның ерекшелік-і: Білім беруді ізгілендіру. Дамыта оқыту. Бағдарламалап оқыту.

Жо(7) «с»: Кәсіби құзіреттілік. Сауаттылық және білімділік. Мәдениет және менталитет.

Жоғары мектеп аты:F)университет  G)академия H)институт

Жоспарлау дегеніміз: жағдайды жан-жақты анықтау  және нәтижеге бағыттау, міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау, мақсат-міндеттерді анықтау

Жоспарлау:А)жағдайды жан жақты анықтау және нәтижеге бағыттау.D)міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау.G)мақсат, міндеттерді анықтау.

«Жеке тұлға» ұғымының мәні: Өзіне биологиялық және әлеуметтік қасиеттер мен сапаларды біріктіреді. Қоғамдық қатынастар жүйесінің бір бөлігі. Әлеуметтік қатынастардың және саналы іс-әрекеттің субьектісі

Же(4) к: В) Ішкі қарама-қайшылық D)Сыртқы қарама-қайшылық F)Жалпы және жеке қарама-қайшылық.

Же(5) ф:A) Тұқым қуалаушылық .C) Әлеуметтік орта.G) Тәрбие.

Же(6) қ: С)әлеуметтік Е)рухани G)материалдық

Же(9) ғ: C)Е.В. Бондаревская E)И.С. Якиманская F)К. Роджерс

Же(4) б: A)Даралығы D)Саналылығы F)Жауапкершіліктері

Жеке(4)б: А)Биологиялық D)Әлеуметтің Е)Биоәлеуметтік.

Же(4) әдістері:С)әңгімелесу Е)баяндама Ғ)дискуссия

Жы(5) қ: A) Кіріспе C) Қойылатын міндеттер F) Жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау

Жа(4) е:В)балалардың тәртібі нашарлап,сабаққа үлгерімі төмендейді С)бойы бұрынғыға қарағанда бір жылда екі есе шапшаңдықпен өседі D)жүйке жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болады

Же(4) б: В)Қыңырлық, эгоизм Е)Тұйықтылық, ашуланшаншақ Н)Эффект сезімі.

 

ЗЗЗЗ

Зе(7) т:A)заңдар D)заңдылықтар E)принциптер

 

И

И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері: Практикалық. Көрнекілік.  Сөздік.

И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы: B) Практикалық. E) Көрнекілік.F) Сөздік.

И.П.Подласый оқыту әдістерін келесі топтарға бөлді:B)Практикалық;іс-тәжірибе,жаттығу,оқу-өндірістік еңбек; көрнекілік D)Сөздік;кітаппен жұмыс әдісі E)Бейне таспа әдісі

И.П.Подласый оқытудың келесі жіктемесін ұсынады:C)Иллюстрация;бейне әдіс;жаттығу;лабороториялық;практикалық D)Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері E)Танымдық ойындар;программалық оқыту;білімді беруді бақылау;ситуациялық

Ин(4) б: С)отбасылық E)конфессионалды(діни) G)мектептік

И.С. Як(14) б: А.пәндік-дидактикалық В.әлеуметтік-педагогикалық Н.психологоялық.

 

ҚҚҚҚ

ҚР Конституциясының 27-(7) м: B)Неке мен отбасы,аналық,әкелік және балалық мемелекет қамқорлығының аясында E)Балаларды қорғау және тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті H)Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс

ҚР (9)қ: C) ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы E) Жеке тұлғаның білімінің жіне дарының дарынының дамуына жағдай жасау G) Оқушыларды кәсіптік  бағытқа бейімдеу

 Қа(4) қ:B)1992 D)1999 F)2007

Қазақстандық ғылым-педагог  Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:B) Оқушылардың ұлгерімі. E) Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы .G) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.

Қа(5)  с: Жалпы орта   білім беру  мектебі. Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері. Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.

Қа(4) т: Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы. Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.

Қа(6) к:A) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.C) Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы.E) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.

Қазіргі зерттеушілер бақылау қояды С)бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіруін.Е)алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығын.F)бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл: A) Әдіс туралы ғылым. C) Бір нәрсені тану туралы ғылым .E) Зерттеу үдерісі туралы ілім.

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:А)әдіс туралы ғылым Е)зерттеу процесі туралы ілім G)тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым

Қа (8)б:А)Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.С)Мұғалім позициясына. G)Қойылатын талаптардың мазмұнына.

Қа(8) б:А)Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне .С)мектеп директорының позициясына. G)Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына

Қа(7) т: С)Ашық. Д)Жабық. Е)Атаулы.

Қа(6) ж: А)Сәбилік кезең(1 жасқа дейін) мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең(1 жастан 3 жасқа дейін) В)Мектепке дейінгі кезең(1жастан 6жасқа дейінгі),бастауыш мектеп кезеңі(6 жастан 10 жасқа дейін) D)Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 15 жасқа дейін),жоғары мектеп жасындағы кезең(15 жатан 18 жасқа дейін).

Қа(5) б: А)авторитарлық С)демократиялық E) либералдық

Құқықтық тәрбие міндеттері: A)заңға сыйластық қатынас орнату C)қарапайым құқықтық сауаттылық ашу G)құқықтық жауапкершілік қалыптастыру

Құ(4)ж: A)жеке C) топтық  E)ұжымдық және фронталдық

Кларин М.В, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько, Ж. Қараев-тардың) пайымдауынша педагогикалық технология С)Оқыту процесін ұйымдастырудың өткізудің жа жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі жоспары. D)оқыту процесінде адамның іс әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.. Е)өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс – тәсілдері)

Құзыреттілік тұғыр дегеніміз: А)мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті Д)«педагог оқушылар» жүйесінің қызметі Е)жеке тұлғаның табысқа жету жолындағы білімі мен білігінің көрсеткіші.

Қалыптастырушы тұғырдағы тәртіп үлгісі:Үлгі көрсету.Түсіндіру. Жаттығу

 

ММММ
Ма
(9) к: D) Грамматикалық пәндер.E) Математикалық пәндер. H) Биологиялық пәндер.

Ме(8) т:В)табиғат, қоғам, техника, мәдениет, адам жайындағы білімді қалыптастыру Д)диалектикалық-материалистік көзқарасты тәрбиелеу Е)адамды жан-жақты дамытуміндеттерін жинақты шешу, жастарды өмірге,еңбекке, мамандық таңдауға даярлау

Ме(8) қ:A)көңіл-күйге орай баға қоя салу D)Орташа бағалау ұстанымында болу G)Баланың тәртібіне қойылатын баға пән үлгеріміне ауыстырылады.

Ме(5) б: B)ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс D)ата-аналармен педагогикалық ағарту жұмыстары G)баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар

Ме(4) ә:в)ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалықжұмыс Д)ата-анамен педагогикалық ағарту жұмыстары Ғ)баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар

Ме(10) міндеттері (Н.Е.Щуркова бойынша): В) ұжымды ұйымдастыру мен дамыту С) тәрбиелеуші және дамытушы  іс-әрекеттерді ұйымдастыру Н) оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау

Ме(5)о: A) Жыныстық және рухани дамуы. C) Жан-жақты тұтас жетіліу. E) Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.

Ме(6) ф: мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі. ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай. білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар

Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары: Пәндік әдістемелік бірлестіктері. Проблемалық (инновациялық)сабақтар.Әдістемелік кеңестер

Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары: пробелмалық семинарлар мен практикумдар, озық тәжірибе мектебі, жас мұғалімдер мектебі

Мектептің  іс-әрекетін  қадағалау: Білім мазмұнының  ғылымилығын тексеру. Педагогикалық  үдерістің жүзеге асуын тексеру. Сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру.

Ме(4) д:С)білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсетуЕ)мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесуG)оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу

Мектепте жасалады:В)жылдық жоспар. D)перспективалық жоспар. F)стратегиялық жоспар.

Мектеп жоспарлары: жылдық жоспар, перспективалы жоспар, стратегиялық жоспар

Ме(4) п:В)ғылымилық, ұжымдық.D)оңтайлылық және нақтылық.F)перспективтік және объективтік.

Ме(7)қ:C) Жоспарлаудың ғылымилығы.E) Жоспардың нақтылығы.F) Жоспардың перспективтілігі

Ме(5) ұ: Жоспардың нақтылығы. Жоспардың   перспективтілігі. Жоспарлаудың   ғылымилығы.

Ме(6) қ: Оқыту-педагогикалық құжаттама. Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы. Қаржы-шаруашылық құжаттамасы.

Ме(5) т: Оқыту-педагогикалық құжаттама. Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы. Қаржы-шаруашылық құжаттамасы.

Ме(6) е: Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі. Әдістемелік жұмыстың сапасы. Педагогикалық кеңес жұмысының мазмұны.

Ме(6) б: В)адамгершілік және еңбек F)азаматтық және экологиялық H)экологиялық және эстетикалық

Ме(7) ф: Проблемалық семинарлар мен практикумдар. Озыө тәжірибе мектебі. Жас мұғалім мектебі.

Мектептің оқу-педагогикалық құжаттары: Оқушыларды тіркейтің алфавиттік кітапша. Сыныптық журнал. Факультативті сабақты өткізу журналы

Мектеп жетекшілері білуге міндетті: A) Мектеп  ақпараттық жабдықталуын F)Мектептің материалдық жағдайы G) Оқу-тәрбие  жұмыстарын ұйымдастырудың тәртібі; мектептің белгіленген мақсаттарға жетудегі басты шарттары

Мектепті басқарушысы (басқарушылары): Директор . Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Мектеп басшысы білуге міндетті:  Мектеп түрі мен мақсатын. Ақпараттық жабдықталуын. Материалдық –техникалық жабдықталуын.

Мектеп басқарудағы жоспарлаудың түрлері: A) ағымдағы E) жылдық F) перспективті

Мектепті басқару органы:B)мектеп кеңесі C)педагогикалық кеңесE)әдістемелік кеңес

Мектептегі басқару субьектілері: мектеп кеңесі, педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес

Мектепті басқару мәселелерін зерттеді: A) Т.И.Шамова D) Ю.А. Конаржевский G) П.В. Худоминский

Ме(4) т: A) педагогикалық қызметкерлерді экономикалық тұрғыдан қызықтыру F) психологиялық-педагогикалық  ықпал жасау және әсерлендіру G) Қоғамдық ықпалдарды пайдалану; қоғамдық әсер әдістері

Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеді:В)М.М.Поташник. Д)Л.И.Моисеев. Н)В.С.Лазарев.

Мектептің жеке басқару органдары: директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, директор

Ме(7) к: B) шығармашылық D) педагогикалық шеберлік H) білімдарлық, жоғары идеялық ұжымшылдық

Мектеп басшылардың сапалы қасиеттері: B) Адамгершілік D) рухани E) гуманистік

Ме(5) б: А) Оқушылар және педагогикалық ұжымды қалыптастыру В) Білім мазмұнын нығайтуда әдістерді, формаларды пайдалану С) мақсаттарды және оған қол жету нәтижесін айқындау

Мектепшілік тексерудің түрлері: А) тақырыптық тексеру В) ағымдық тексеру С) сыныптық-жинақтаушылық тексеру

Ме(6) б: B) Мақсатына, міндеттеріне C) тексеру нысанына D) уақыт жағдайына

Ме(10) қ: F) жүйелілікті G) ықпалдылықты H) тексерушынің өз ісін жетік білуі

Мектепшілік бақылаудың Портнов Л.М. белгіленген түрлері: A) алдын-ала E) ағымдағы F) қорытынды

Ме(4) (талаптар):С)жүйелілік және объективтілік.Е)әділдік.G)тексерушінің құзырлылығы.

Мектепішілік бақылау әдістері: Мектеп құжаттарын зерттеу, Әлеуметтік бағыттылық, Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зерттеу

Мектепшілік бақылау әдістері:A) Мектеп құжаттарын тексеру D) Ақпарат жинау E) Оқушылардың жеке құжаттарын тексеру

Мектепішілік бақылау формалары: Тақырыптық. Ұжымдық. сыныптық-қорыту

Мектепшілік бақылау формалары: D) жекелік, тақырыптық-қорыту F) пәндік-қорытк G) сыныптық-қорыту

Мектепшілік бақылау формалары.В)жекелік, тақырыптық – қорыту Е)пәндік – қорыту , кешенді қорыту

Мектепішілік бақылау формалары фронталдық. Тақырыптық. сыныптық-қорыту.

Мектепішілік басқару фунциялары: ұйымдастыру, бақылау, талдау

Ме(4) т: A) параметрикалық D) Тақырыптық E) Қорытынды

Мұ(9)–олар: B) Бастапқы ақпарат. E) Тактикалық ақпарат. G) Жедел ақпарат.

Мұ(4) қ: жалпы мәдени даярлық және әдіснамалық мәдениет, зерттеушілік және диагностикалық мәдениеті, кәсіби және басқарушылық мәдениеті

Мұ(9) ж: B)проблемалық практикумдар. E)проблемалық семинарлар. G)проблемалық (инновациялық) дәрістер.

Мұ(8) а: A)мақсаттарды басшылыққа алады B)принциптерін басшылыққа алады C)мазмұнын басшылыққа алады

Мұ(8)а:А)мақсаттарды В)принциптерді С)мазмұнын.

Мұ(5) түрі: B)Бастапқы ақпарат. E)Тактикалық ақпарат. G) Жедел ақпарат.

Мұ(9) -олар: B) Бас сараптау комиссиясы. E) Аудандық сараптау комиссиясы .H) Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.

Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:С)мұғалім еңбегін бағалау. Е)кәсіби өсуге ынталандыру. G)біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру.

Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты: Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру. Шғармашылықты дамыту. Педагогтардың кәсіби сәйкестілігін аңғару

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері: Жариялылық. Жүйелілік, тұтастық. Шынайлылық.

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері: Еріктілік. Жариялылық. Шынайлылық.

Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері:А)талап F)жаттығу G)қоғамдық пікір

Мінез – құлықты қалыптастыру және іс әрекетті ұйымдастыру әдістері: А) талап F) жаттығу G)қоғамдық пікір

Мінез-құлық қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері: D)тәрбиелеуші жағдай Е)тапсырма G)талап қою

Мінез құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері: D)тәрбиелеуші жағдай E)тапсырма G)тәрбиелеушілік жағдай туындату

Модульдік оқыту технологиясының құрылымдық бөліктері: B) кіріспе бөлім (модульге, тақырыпқа еңгізу) F) сөйлесу бөлімі (оқушылардың өзара сөйлесу арқылы танымдық қызметін ұйымдастыру) G) Қорытынды  бөлім (бақылау)

Мақсатқа байланысты эксперименттің түрлері:В)Нақтылаушы.G)Жасампаз-өзгертуші(жасанды)H)Тексеру.

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:А)Статистикалық эксперимент әдістері.Д)Жасампаз эксперимент.G)Тексеру эксперименті.

Мақсаттарға, қатынастарға әсер ететін тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:А)баяндау Е)диспут G)дебат

 

НННН

Н.Д. Хм (5)с: Ол  ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен  жүзеге   асады. Оқушылардың қоғамдық  өмірді  жзеге  асыруға  дайындығы. Оқушылардың бірлескен  іс-әрекеті

Н.Д.Хм(5) с: оқушылар ұжымының қалыптасқандығы. Оқушылардың үлгерімі. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.

Не(4) б:B)ізгілік D)прагматикалық F)жекелік және ұжымдық

Негізгі іс-әрекет:В)еңбек С)ойын D)оқу

 

ОООО

Орта мектептегі басқарудың бөліктері: A) тұтас педагогикалық процесс G) мектеп тәрбие жұмысынң  жүйесі H) кәсіптік бағдар беру жүйесі және т.б

Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар: B) Оқу бағдарламасына сәйкес болу; оқушылар үшін ұғымды, қысқа және қызықты болуы D) Көрнекіліктерімен жақсы жабдықталу; тілі балалардың  жас ерекшеліктеріне  сәйкес болуы F) Тексеру, өзін-өзі тексеру және оқу нәтижелерін түзетуге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы

Оқу мекемелері: университет, академия, институт

Оқу орындары инновациялық талаптары:В)оқу тәрбие процесінің нәтижелері. С)оқу тәрбие процесіне құралдар мен медиа жүйелерді  енгізу. G)оқу тәрбие процесі табиғатқа сәйкестік принципіне

Оқу орындары инновациялық талаптары: E) Оқу-тәрбие процесі табиғатқа  сәйкестік принципіне F) Оқу-тәрбие процесін педагогтың мүмкіндігіне сәйкестендіру G) Оқу-тәрбие процесінің нәтижелері

Оқу танымдық іс-әрекет компоненттері:А)жаңа материалды қабылдау,есте сақтауD)бағалау,қорытындылауЕ)жаңа материалды бекіту

Оқу бағдарламаларының түрлері:Д)түбірлі(типтік) Ғ)оқу-жұмыс G)авторлық

Оқ(5) т: С)оқу материалы қарапайымнан күрделіге ауысып отырады Ж)оқыту материалдары оқушылардың жас ерекшелігіне сай болады Н)оқу материалы қол жетерлік деңгейде болады.

Оқ(10) а: E) Кеңесші.F) Басшы.H) Кітапханашы.

Оқ(7) т: B) Ақпараттық дәрісбаян.F) Бинарлы дәрісбаян.H) Көрнекілі дәрісбаян.

Оқ(6) д: В)ақпараттық  Ғ)Бинарлы Н)көрнекілік

Оқ(6) т:А)оқу саяхаттары Е)кино-теле-сабақтар Ғ)өзіндік жұмыс және дағдыларлы тексеру(бақылау сабағы)

Оқу жұмысын ұйымдастыру түрлері: Дәріс, әңгіме, диспут. Семинар, баяндау, жаңа материалды түсіндіру. Қайталау, қорытындылау, бақылау

Оқ(4) б:B)Пайымдау E)Қорыту F)Дәлелдеу

Оқ(4) к: Жаңа материалды қабылдау. Есте сақтау. Білімді бекіту

Оқ(10) т: А)Холерикалық Д)Сангвиникалық Н) Флегматикалық, меланхоликалық.

Оқ(8) ж: C) Н.К. Крупская.E) П.П.Блонский.H) А.С. Макаренко.

Оқу-тәрбие үдерісінің ұстанымдары: педагогикалық үдерістің ізгілік тұлғалық нысанға бағытталуы, іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы, іс-әрекеттің оқушының  дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары:А)педагогикалық процестің ізгілік, тұлғалық нысанға бағытталуы.D)іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы.E)іс-әрекеттің оқушының  дүниетанымын, санасын қалыптастыруға бағытталуы.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:A) Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы.D) Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы. F) Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.

Оқ(5)ж:B) Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру.E) Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру.G) Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары: B)Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу E)Оқушымен ұжымның дамуында жас және ұлттық ерекшеліктерді ескеру F)Іс-әрекеттін оқушының ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымы (ұстанымдары):В)педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу. Е)оқушымен ұжымның дамуында жас және жеке ерекшеліктерді ескеру. F)іс-әрекеттің оқушының  ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы

Оқ(5)ж: C) ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі.F) Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.H) Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.

Оқу-тәрбие ұстанымдары: C) Ұстаздардың  оқушылар ұстанымының  және отбасының оқушыларға қоятын талаптарынң үйлесімділігі F)Әрбір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін  қамтамасыз ету H)Оқушы тұлғасымен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау

Оқ(8) ж:C)Н.К.Крупская E)П.П.Блонский H)А.С.Макаренко

Оқ(10) ж: Оқулықпен жұмыс. Лабараториялық жұмыс. Жаттығу жұмысы

Оқушылардың зертханалық жұмыстарының түрлері:С)Дайындау кезеңі E)Өткізу кезеңі G)Қорыту кезеңі

Оқ(6) қ: A) Р.Г.Лемберг.D) И.Я.Лернер.G) М.И.Махмутов.

Оқ(6) қ: Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, В.В.Тихонов

Оқ(9)п:С)Л.С.ВыготскийF)Б.Г.ЕсиповG)В.В.Давыдов

Оқ(5) қ:А) практикалық әдісі. В) көрнекілік әдісі. F) сөздік әдісі

Оқ(5) т:С)Тақырыптық бақылауD)Таураулар бойынша оқтын-оқтын бақылау F)Қорытынды бақылау

Оқушылардың танымдық әрекетін белсендендіреді:A)Әрекеттік жақындасу оқушыларды танымдық әрекетке тәрбиелеу C)оқыту процесіне деген зерттеушілік өткендегі іс-әрекетпен байланыстыру H)Мектепте дифференциалдап оқыту кең көлемде қолдануды

Оқушыладың білімін тексеру түрлері: В)ауызша сұрау С)бақылау жұмысы Д)тест.

Оқ(7) б: Күнделікті бақылау, сабаққа баға қою. Диктант, фронатальды бақылау. Бақылау жұмыстары, үй тапсырмасын тексеру.

Оқ(5)б: Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру. D) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.G) Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

Оқ(4) ұ: Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру. Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру. Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру.

Оқушы сипаттамасының  көрсеткіші(көрсеткіштері):Е)ата-ананың тәрбиенің мақсатын,міндеттерін түсінуі Ғ)адамгершілік,интеллектуалдық, өмірлік мақсаттар Н)іс-әрекет түрлерінің алуан түрлілігі, олардың әдістерін меңгеруі

Оқ(6) қ: И.Я. Лернер. П.К.Анохин. Р.Г. Лемберг.

Оқушының  дара ерекшеліктері: C)мінезі E)темперамент G)қабілеттері 

Оқушының жас ерекшеліктері: B)дене дамуы көрсеткіштері D)психикалық процестердің дамуы F)ақыл-ой дамуы

Оқ(5) ғ: A) М.А. Данилов.D) И.Я.Лернер.G) М.Н. Скаткин.

Оқ(7) жатады:А)жекеше сұрау Е)жалпы сұрау Ғ)ауызша емтихан

Оқ(6) қ:B) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру. C) өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. F) Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады: А) алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте. С) өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте.F) алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты тестте

Оқыту үрдісі:A)Білімді,біліктілік пен дағдыны меңгертеді F)Оқушылардың дүниетанымын дамытатын іс-әрекет H)Оқушылардың қабілеттерін дамытатын іс-әрекет

Оқытудың функциясы (қызметі):B)Оқушыларға білім беру C)Тәрбиелеу D)Дамыту

Оқыту принциптері (ұстанымдары)B) Ғылымилық. C) Жүйелілік. G) Сананылық және белсенділік.

Оқыту ұстанымдары: көрнекілік. жеткіліктік. Ғылымилық

Оқыту ұстанымдары: D) көрнекілік. F) жүйелілік

Оқытудың принциптері:А)бірізділік В)жүйелілік С)ғылымилық

Оқыту ұстанымдары:В)көрнекілік С)жүйелілік G)саналылық және белсенділік

Оқытуды ұйымдастыру формасы(формалары):А)сабақС)семинарҒ)оқу саяхаты(экскурсия)

Оқытуды үйымдастыру формаларына жатады:A) Сабақ. C) Семинар.F) Оқу саясаты(экскурсия).

Оқытудың жалпы заңдылықтары:C) Оқыту мақсаты.E) Оқыту мазмұны.F) Оқыту әдістері.

Оқытудың жалпы заңдылықтары: Оқыту болжамдылығы. Оқыту тиімділігі. Оқыту нәтижелілігі.

Оқытудың жалпы заңдылықтары:А)оқыту мен тәрбиенің бірлігі С)тәрбие мен практиканың бірлігі Н)оқуды ұйымдастыру;оқу сапасы,жеке тұлғаның дамуы

 Оқытудың жеке заңдылықтары. A) Гносеологиялық. D) Жеке дидактикалық. F) ұйымдастырушылық.

Оқытудың дәстүрлі технологиясы бағытталады: А) Білімге В) Іскерлікке С) Дағдыға

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: М.А. Данилов. М.И. Махмутов. Р.Г. Лемберг.

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: Ю..К.Бабанский И.Я. Лернер. М.Н. Скаткин.

Оқ(5) ғ: М.Н.Скаткин, И.Я. Лернер. М.А. Данилов

Оқыту әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша): С) ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру.D) эвристикалық(іздену) оқыту әдістері.Е) оқыту процесінде оқушылардың  оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі

Оқ(4) ж:А)түсіндірме иллюстративті әдістер В)репродуктивті әдіс Ғ)ішінара іздену немесе эвристикалық әдістер

Оқытудың сөздік әдістеріне:С)әңгіме Е)баяндау Н)дәріс

Оқ(4)б: В)оқушылар тобының бірлескен танымдық іс-әрекеті Е)оқу материалын игеру шағын топтарға бөліну арқылы жүзеге асырылады Ж)оқушылардың тұлғалық сапаларын дамыту үшін қолданады.

Оқ(4) т: Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы. Білім мазмұнының тиімді түрін көрсету.

Оқ(4) т: өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы,  алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі, алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру

Оқ(6) қ:В)алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеруС)өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы Ғ)білімдерді алынған мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады:B)Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте C)Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте F)Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты тестте

Оқытуды бағалау түрлері:Жеке. Топтық. Фронтальдық

Оқыту процесінің сипаттамасы:А)екі жақтылығы Д)мақсатқа бағыттылығы G)оқушылардың жас даму заңдылықтарына сәйкестік, оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне жетекшілік

Оқ(5) қ: А)білімді  В)іскерлікті С)дағдыны

Оқ(7) болады:A)Нақты аңғарту-түйсік, қабылдау D)Абстракт ойлау-ұғыну,мәнін түсіну E).......іскерлікті, дағдыны практикалық қолдану

Оқыту процестерінің компоненттері:A)Мақсаттылық G)Біліктілік H)Ынталандыру

Оқыту процесінің құрылымдық компаненттері: В)мақсаттылық, мативациялық, қажеттілік Е)мазмұндылық, іс-әрекеттік-операциялық Ф)ерік -жігерлілік, тексеру -реттілік нәтижесін -бағалау.

Оқыту процесіндегі сөздік әдістер: Түсіндіру. Әңгіме, әңгімелесу. Дәріс

Оқытуды бақылау түрлері:C)Жеке E)Топтық F)Фронталды

От(4) әдістер: Баланы қорғау.Бірге еңбек ету. Әңгіме-сұхбат.

От(4) ә: Әнгіме-сұхбат. Бірге еңбек ету. Түсіндіру.

Отбасын диагностикалау әдістері: B) жеке іс құжаттарын зерттеу C)бақылау E)сауалнама, әңгімелесу

От(5) қ: Баланы  сол қалпында сүю, құрметтеу. Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет. Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз  қалдыруға болмайды.

От(5) қ.А)баланы сол қалпында сүю,құрметтеу С)балаға әсер ететін құрғақ сөз емес,оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы Ғ)баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды

От(4) к:А) отбасындағы өзара қатынас стиліВ)адамгершілік ұстанымдарыҒ) ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуі

Отбасының негізгі қызметтері: Тұрмыстық.- экономикалық. Тәрбиелеу. Ұрпақ жалғастыру.

Отбасының негізгі қызметтері: тәрбиелеу. Шаруашылық-экономикалық.ұрпақ жалғастыру

Отбасы міндеттері: репродуктивтік және рекративтік, тұрмыстық-экономикалық, комуникативтік және тәрбиелеу

От(4)а: Бала құқығы туралы конвенциясы, ҚР Конституциясы, «Неке және отбасы» туралы заң

Отбасының жалпы сипатаммаларының көрсеткіштері: отбасы құрылымы, отбасындағы өзара қатынас стилі, ауқаттылығы және тұрмыстық жағдайы

От(5) к: ата-ананың педагогикалық мәдениеті. оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы. өнегелілік-психологиялық жағдайы

От(4) а: В) ҚР Конституциясында. Е) «Бала құқығы туралы Конвенцияда»

Орыс ғалымдары Е.Я.Голант, С.Г.Шаповаленко бойынша оқыту әдістерінің жіктелуі: Көрнекілік. Практикалық. Сөздік

 

ӨӨӨӨ

Өз(11) п: B) А.Құнанбаев.E) Ы.Алтынсарин.H) М.Жұмабаев.

Өзін – өзі тәрбиелеу тәсілдері:А)өзін – өзі бағалау D)өзін – өзі бақылау E)өзін – өзі түзету

Өз(4) б: A)Бағалау D)бақылау E) түзету

Өз(6) с: С)әлеуметтік. Е)рухани. G)материалдық.

Өт(5) т: А)Табиғи. С)Лабораториялық(зертханалық). F)Табиғи,лабораториялық.

ПППП

Педагогика: Қоғамның тәрбиелік қызметін жүзеге асыратын ғылым. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Педагогикалық құбылыстардың даму заңдылықтарын зерттейді

Педагогика: Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Оқу-тәрбие процесінің табысты болуын зерттейді.

Пе(5) р: A) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын    зерттейді. F) Теориялық білімдерді жинақтайды. H) Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді.

Педагогиканың негізгі категориялары: Оқыту. Тәрбиелеу. Білім беру

Педагогиканың бөлімдері: Педагогиканың жалпы негіздері Оқыту мен тәрбие теориясы. Білім беру жүйесін басқару

Педагогиканың бөлімдері: Философияның жалпы негіздері. Педагогикалық процестің негіздері. Тұлға теориясының негіздері.

Пс(4) м:A)Кең мағынадағы әлеуметтік G)Тар мағынадағы әлеуметтік H)Ынтымақтастық әлеуметтік

Пе(4) п:А)Л.И.Катаева D)Б.М.Макарова G)Б.П.Битинас

Пе(8) б: C)биологиялық  D)әлеуметтік  F)биоәлеуметтік

Пе(7) қ: A)интелектуалдық D)моральдік G)ұлттық белгілері

Пе(7) қ: A)интеллектуалдық D)адамгершілік G)толлеранттылық

Пе(6)б: Іс-әрекеттің соңгы нәтижелі моделін құру. Нәтижені болжай білу. Қарым-қатынасты басқара білу

Педагогика ғылымының басты міндеттері: педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту. Білім  беру жүйесінің дамуын болжау. Оқыту мен тәрбиенің   заңдылықтарын  ашу

Педагогика саласындағы зерттеулер: C)Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу D)Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру H)Ғылыми ізденіс процесі

Пе(8) ғ: А)Коменский Х.А.,Джон Локк  В)Ж.Ж.Руссо, Дистервег  А. Е)Ушинский К.Д.,Толстой Л.Н.

Пе(5) б: өзінді «Менді» құрумен байланыстыру. Мемлекет мақсатымен байланыстыру. Мәдениет құндылықтарына бағалау.

Пе(5) ф: мемлекет мақсатымен байланыстыру, өзіндік менді құрумен байланыстыру, мәдениет құндылықтарына бағдарлау

Педагогика тарихындағы тәрбиенің сипаты:А)джентельменді қалыптастыру.D)афиналық.G)ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу.

Пе(4) ж: джентельменді қалыптастыру, афиналық, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу

Пе(4) ж B)Трамп-жоспар C)Виньетка-жоспар G)Белл-Ланкастер жүйесі

Пе(4) ф: трамп жоспары, винетка жоспары, вел-Ланкастер жүйесі

Пе(4) ж B)Трамп-жоспар C)Виньетка-жоспар G)Белл-Ланкастер жүйесі

Пе(4) ж: спартандық, діни тәрбие, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу

Педагогиканың философиялық негіздері C)неопозитивизм E)диалектикалық материализм G)прагматизм

Педагогикалық процесстің мәні: мақсатты бағытталуы, арнайы ұйымдастырылуы, педагог мен тәрбиешінің өзара әркеті

Пе(4)б:А)ұйымдастырушылық жағынан. С)мазмұндық жағынан. F)оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі.

Педагогикалық процестің біртұтастығы дегеніміз:С)барлық процестердің методологиялық негізі барЕ)педагогикалық процес компаненттерінің өзара байН)адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.

Педагогикалық процестің негізгі белгісі (белгілері):С)көп деңгейлік әлеуметтік жүйе. Е)басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті. H)іс-әрекеттермен алмасу.

Педагогикалық процесстің компоненттері: мақсат, міндет, мазмұн, құрал, әдіс, форма, нәтиже

Педагогикалық процестің компоненттері:В)мақсат,міндет, нәтиже. D)мазмұн, әдіс-тәсілдер. F)әдіс, құрал, форма.

Педагогикалық үрдістің компоненттері:В)Мақсаттылық. С)Мазмұндылық. D)Нәтижелік.

Педагогикалық үрдістің компонентері:В)Мотивациялық. С)Іс-әрекеттік. D)Мазмұндылық.

Пе(6) (И.П. Подласый бойынша) : С)педагогикалық процесте тұлғаның дамуы Ғ)педагогикалық процесте ынталандыру G)педагогикалық процестің шарттылығы

Педагогикалық процесті ұйымдастыру формалары:A)жеке F)ұжымдық H)топтық

Пе(4) п: В)М.А.Данилов D)Ю.К.БабанскийG)Б.Т.Лихачев

Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар: B) М.А.Данилов. D) Ю.К.Бабанский. G) Б.Т.Лихачев.

Пе(5)п: Б.Т. Лихачев М.А. Данилов. Н.Д. Хмель

Педагогикалық процесті ұйымдастыру принциптері: В)өмірмен байланысы С)ізгілік бағыттылығы E)ұжымда тәрбиелеу және оқыту

Педагогикалық процестің принциптері: В)инициативасын және өздінлігін дамытумен үйлестіру D)оң қасиеттерге сүйену G)сыйластық және талаптардың бірлігі

Педагогикалық  процесстің ұйымдастырушылық формалары: A)жеке F)ұжымдық H)топтық

Пе(5) е: A)әлеуметтік жүйе ретінде адамдардың  өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі C)мектеп педагогикалық

Педагогикалық процестегі диагностиканың мәні:А) педагогикалық ақпарат түрлеріне сипаттама С)диалектикалық процестің нәтижесін анықтау Е)дидактикалық процестің бағыт бағдарын, ілгері не кері қозғалысын анықтау.

Пе(7) н: B) Оқушылардың оқу белсенділігі. D) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. F) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Пе(6) б: B)оқушылардың оқу белсенділігі C) оқушылардың пәнге деген қызығушылығы D) оқушылардың оқудан тыс белсенділігі

Пе(6)п: A) М.А.Данилов. C) М.Н.Алексеев. F) М.Н.Скаткин.

Пе(6)п: A) В.А.Тихонов C) М.Н.Алексеев  F) Н.И.Петров

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:B) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі. D) Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты. G) Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.

Педагогикалық үдерістің заңдылықтары: B)Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі D)Педагогикалық үдерістің қызметі оқушылардың  жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне  сай келуі. H)Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады

Педагогикалық процестің заңдылығы (заңдылықтары):В)оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.D)педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі.H)педагогикалық процесс табиғи процесс болып табылады.

Педагогикалық үрдерістің негізгі заңдылықтары: A) Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады. C) Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. E) Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

Педагогикалық процесс заңдылықтарындағы байланыстар: В)шартты  E)диалектикалық  G)өзара

Пе(6) б: биологиялық, әлеуметтік, биоәлеуметтік

процесі көп деңгелі және полиқұрылымдық құбылыс ретінде көрініс беруі D)іс-әрекетпен алмасуда ғана өмір сүруі

Пе(4) п: A) Л.И.Катаева D) Б.М. Макарова.G) Б.П. Битинас.

Педагогиканың теориялық қызметтеріне жатады. C) Түсіндіру.E) Анықтау.G) Болжау.

Пе(5) д: A)болжамдық E)түсіріндірушілік  H)практикалық

Пе(5)д:B)жобалаушылық C)жаңашылдық енгізу D) рефлексивтік

Педагогиканың технологиялық қызметтері: В) ЖобалауЕ) Жаңалық ендіру. Ғ) Ықпал таныту немее жаңа амал тұрғысынан келу.

Пе(5) д: A)жобалаушылық /зерттеушілік/C)түрлендірушілік  D)рефлексивтік

Педаогика саласындағы зерттеулер-бұл: C) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу. D) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу. H) Ғылыми ізденіс процесі.

Пе(6) п: A)В.В.Беспалько. D)В.В.Данилов. G)В.К.Дьяченко.

Пе(4) қ: Е.Н. Ильин. Лысенкова С.Н. В.Ф. Шаталов

Пе(5) м: А) нақты жағдайлар мен ситуацияларды талдау арқылы педагогикалық міндеттерді қабылдау В) педагогикалық міндеттердің нәтижесін талдау С) педагогикалық міндеттердің орындалу нәтижесін практикада қолдану

Педагогикалық  технология (М.В. Кларин, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько., Ж.Қараевтардың) пайымдауынша : C) Өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс-тәсілдері )E) Оқыту  процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары  G) оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.

Пе(4) ж:А)дәстүрлі педагогикалық әдістер. Е)педагогикалық эксперимент әдісі;педагогикадағы социологиялық әдістер. F)Педагогикадағы математикалық әдістер

Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері:В)Бақылау.С)Әдебиетті зерттеу.H)Әңгіме

Педагогикалық зерттеулерде қолданылатын әдістер: В)Нақты ғылыми Д)Жалпы ғылыми Е)Эмпирикалық.

Педагогикалық зерттеу әдістері: Д) бақылау E)Іс-әрекет өнімдерін талдау G)эксперимент

Педагогикалық зерттеу әдістері:Д)бақылау.Е)салыстыру.G)эксперимент.

Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері: B)озық тәжірибені зерттеу C)эксперимент D)бақылау

Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері: . Абстракциялау.Модельдеу. Талдау

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері: Құбылыстарды даму барысында зерттеуБір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу. Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасымен сай келуі.

Педагогикалық методологияның мәні: Арнаулы  зерттеу  әдістерін  жасауға  арналған ғылым. Философиялық  қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы  ғылым .Әдістер  туралы ғылым

Педагогикалық әдіснаманың мәні:A)Әдістер туралы ғылым C)философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым D)арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым

Педагогика әдіснамасының деңгейлері: Жалпы ғылымдық деңгей. Философиялық деңгей. Нақты ғылымдық деңгей.

Пе(6) д:А)Философиялық. В)Жалпы,нақты ғылыми. с)Технологиялық

Пе(6) т: B)тұлғалық D)іс-әрекеттік E)аксиологиялық

Пе(7) п: C)Е.Н.Ильин. F)С.Н.Лысенкова. H)В.Ф.Шаталов

Пе(4) қ:A)В.В.Беспалько D)В.В.Данилов G)В.К.Дьяченко

Пе(4) қ:C)Е.Н.Ильин F)С.Н.Лысенкова H)В.Ф.Шаталов

Педагогикалық эксперимент түрлері: B)айқындаушы D)қалыптастырушы F)салыстырмалы

Педагогикалық эксперимент кезеңдері: қорытынды кезеңі. анықтаушы кезеңі. Қалыптастырушы кезеңі.Қорытынды кезең

Педагогикалық эксперимент кезеңдері:  . Теориялық кезеңі.  Практикалық кезең Нәтиже алу кезеңі

Педагогикалық эксперимент кезендері: B) Теориялық кезен. E) Әдістемелік кезен. F) Талдау кезені.

Педагогикалық эксперимент міндеттері: A) Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу. C) Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы. G) Педагогикалық ықпалдың нәтижесін өлшеу, салыстыру

Педагогикалық пәндер: Салыстырмалы педагогика. Әлеуметтік педагогика. Этнопедагогика.

Педагогикалық пәндер қатарына жатады: A) Әлеуметтік педагогика. C) Салыстырмалы педагогика. E) Этнопедагогика.

Педагогикалық  пәндер:А) Әлеуметтік педагогика

Педагогиканың негізгі категориялары: В)Оқыту. D)Тәрбие. G)Білім беру.

Педагогикалық принциптер: А)ұстанымдар С)талаптар E)ережелер

Педагогикалық принцип:A)Ұстанатын қағидалар C)қойылатын талаптар E)сақтануға тиіс ережелер

Педагогиканың бөлімдері:B) Педагогиканың жалпы негіздері. C) Оқыту және тәрбие теориясы. D) Білім беру жүйесін басқару.

Пе(4)п:A)демократияландыру және ізгілендіру C)жүйелілік пен тұтастық E)орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тиімді үйлесуі

Педагогикалық кеңес жұмыс бағыттары: А) Оқушыларға ата-аналарымен бірлесіп әлеуметтік жағдай жасау В) Мектеп жоспарын талдау және бекіту С) ата-аналардың сауаттануын қарастыру

Пәндік саралау негізіне жатады: C)пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі F)білімді терең игеруге деген қызығушылық Н)кәсіби іс әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағдарлау

Пәндік саралауда басшылыққа алынбайды: С)діни ерекшеліктер Е)дүниетанымдық ерекшеліктер G)этникалық ерекшеліктер

Педагогикалық менеджмент:Ұйымдастыру нормаларының және технологиялық әдіс-тәсілдерің кешені. Педагогикалық процесті басқару тиімділігінің жоғарылауына бағытталған принциптер жүйесі. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру және басқару жүйесі

Платон тәрбиелеуде  көңіл бөлді:C) Ақыл-ойды дамытуға E)Ерікті дамытуға F)Адамгершілікті дамытуға

Платонның  көзқарасындағы тәрбие мақсаты:С)ақыл-ойды тәрбиелеу Е)еріктілікті тәрбиелеу Н)сезімді тәрбиелеу.

Перспективалар түрлері (А.С.Макаренко бойынша): алыс, жақын, орта

Полимәдени тұлғасының құрамдас бөліктері: B)тарихи және құқықтық D)лингвистикалық және көркем-эстетикалық E)географиалық және планатаралых

СССС

Сабақтан тыс тәрбие жұмыстары: C)кештер D)ертеңгілік H)олимпиада

Са(9) ф : C)кештер D)ертеңгілік H)олимпиада

Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты: D) Мұғалімнің дайындық деңгейіне. G) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін үйымдастыра алуына. H) Оқу іс-әрекетін нәтижесін болжай алуына.

Сабақтың нәтижелілігі байланысты:Д)мұғалімнің дайындық деңгейіне G)оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына Н)оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына

Сабаққа қойылатын талаптар:Д)сабақтың дидактикалық мақсатының айқындылығы Е)логикалық бірліктердің сақталуы Ғ)оқыту мен тәрбиенің бірлігі

Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар:А)мұғалімнің білімділігі G)оқыту принциптерін жүзеге асыру Н)тиімді оқыту әдісін таңдау

Сабақты тиімді жоспарлау: Жұмыс жай-күйін жан-жақты және мақсатты есепке алу. Алдағы уақыттағы іс-әрекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтау. Алға қойылған міндеттерді шешетін тиімді жолдар мен тәсілдерді, құралдарды айқындау.

Сынып жетекшісі:А)оқушылар ұжымын ұйымдастырады. D)диагностикалық жұмыстар жасайды. Ғ)отбасымен жұмыс жасайды.

Сы(3) қ (Н.Е. Щуркова бойынша):А)баланың денсаулығына қамқорлықВ)пәндік іс-әркетін ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау.Н)өмірді түсінуге арналған рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

Сы(4) м:Әлеуметтік міндеттер.Диагностикалық мәндеттер. Адамгершілік міндеттер

Сынып жетекшісінің міндеттер тобы: оқушылар ұжымын ұйымдастыру, диагностикалық, отбасымен жұмыс жасау

Сынып жетекшісінің міндеттері: Әлеуметтік міндеттер. Болжамдық міндеттер Диагностикалық міндеттер.                                                                                                                                                                              

Сы(5) ж:А)бақылау Е)жеке, дара және топтық әңгімелесу Ф)жағдаятты талдау.

Сынып жетекшісінің тұжырым ережелері:В)Тәрбиенің жеке тұлғаға бағытталуы; С)Тәрбие іс – әрекетінің мақсаттарының бірлігі; G)Тәрбие процесі жеке тұлға теориясына бағытталуы.

Сы(7)ж: Ата-аналар комитетінің жұмысы. Топтық жиналыс. Тақырыптық конференция

Сы(4)ш: тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұынына сай болуы, іс әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы, әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалының болуы

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне:А)тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады.С)іс –әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады.D)сыныппен оқушының арасындағы қарым-қатынастың тығыз болуы жатады.

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: B) Жүйенің қалыптасуы. D) ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Жүйенің дамуы.  Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.

Сананы қалыптастыру әдістеріне жататды: A) Этикалық әңгіме.D) Түсініктеме.F) Сендіру.

Сананы қалыптастыру әдістері: Сендіру. Этикалық әңгіме. Түсіндіру.

Сұрак-жауап әдістері: Әңгіме. Сұқбат. Сауалнама

Сауал-сұрақ әдістері:А)әңгімелесу.Е)интервью алу.Н)сауалнама.

Сауалнама түрлері: D)ашық E)жабық G) аралас

Селевко Г.К. «педагогикалық технология» түсінігін үш аспектіде қарастырады: А) Ғылыми С) бейнелеулі іс-жүргізу Е) нақтылы іс-жүргізу

Субьект-субьект тұғыры:А)тең құқылы қарым-қатынас орнатады В)тұлғалық сапаларды дамытады С)оқу үдерісін белсендіреді

Синергетикалық тұғыр дегеніміз: жеке тұлғаның өзгеруінің бірнеше жолдары бар екенін мойындау. Психологиялық ерекшеліктерді қабылдау. Баланың ішкі әлеуетінің мүмкіндігіне сену.

 

ТТТТ

Танымдық (3)к : С) ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процес;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру. D) білімді,іскерлікті, дағдыны бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау,білімін,іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.Е) таным міндеттерін жете түсіну;жаңа материалды қабылдау

Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері: B)Таным міндеттерін жете түсіну; C)Ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процесі;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру G)Білімді,іскерлікті,дағдыны, бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін, іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.

Таным қабілетін дамыту туралы (Л.В.Занковтың, М.Н.Скаткиннің, И.А.Лернердің және т.б) тұжырымдамалары:A)Таным қабілетінің дамуы – бұл барлық мұғалімдердің барлық пәндер бойынша оқыту процесіндегі мақсаттылық іс-әрекеті D)Оқушыларға білім беру және объективті шындықты танудағы оқулықтың ролі G)Оқытудың әдістері мен формаларын жетілдіру

Та(6) к:C)Оқу тапсырмаларын дайындауға әзірлігі D)Тапсырма орындаудағы саналылығы E)Оқытудың жүйелілігі және т.б.

Та(6) е:B)Белсенді оқушылар,әдеттегідей көбінесе дербес D)Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі G) Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі, оны басқалардан бірте-бірте дербестіктен айырады.

То(6) з:B) И.Т. Волков.F) В. ОконьG) А.М.Раевский.

То(4)қ:B)И.Т.ВолковF)В.ОконьG)А.М.Раевский

То(6)з: И.Т.Волков, Б.Г.Есипов, В.Оконь

Тә(6) о: C) ұйымдастырушылық.E) Реттеушілік. H) Ақпараттық.

Тә(8) а: C) Ұйымдастырушылық: E)Реттеушілік F)Бақылаушылық

Тәрбиенің компоненттері:D)мақсаттылық.E)іс-әрекет.G)нәтиже.

Тәрбие мақсаты: Қоғамның мүддесімен сәйкес болуы. Жек тұлғаның жан-жақты дамуы. Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру

Тәрбие мақсаты:B)міндеттер жүйесіD)тәрбиеленушілерді өзгертуге бағытталған Н)тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі

Тәрбиенің мақсаты:В)ізгі қасиеттерге баулу.D)тәрбиеленушілерді жағымды іс-әрекетке өзгертуге бағыттылық.H)жоғары мәдениетке ұмтылыс нәтижесі.

Тәрбие мақсатын анықтаушы фактор:А)жеке тұлға қажеттіліктері В)мемлекет қажеттіліктері G)қоғам қажеттіліктері

Тәрбие мақсатын анықтайды:А)жеке тұлға қажеттіліктері.В)мемлекет қажеттіліктері.G)қоғам қажеттіліктері.

Тәрбие мақсатының сипаттамалары: В)объективтілігі D)субъективтілігі F)қозғалмалығы

Тәрбие мақсаты сипатталады:В)объективтілігімен. D)субъективтілігімен. F)қозғалмалылығымен.

Тәрбие мақсаты деңгейлері: жалпыадамзаттық, институтциональдық, жүйелілік

Тәрбие мақсатының көрінісі:В)қоғамдық.D)жалпы адамзаттық.F)институционалдық.

Тәрбие мақсатының негізгі компоненттерін анықтайды:А)қызығушылық.С)қажеттілік.Е)мотив.

Тәрбие процесінің қозғалушы тетіктері: B)құрал C)әдіс E)форма

Тәрбие: Жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру прцесі. Тұқымқуалаушылық бейімділік және микро-ортаның өзгерістері жөнге келтіріледі. Жеке тұлғаның тәрбиелілігі нәтижесінің белгілі бір эталонының болуын талап етеді.

Тәрбие түрлері:В)институционалдық E)отбасылық H)конфессионалдық

Тәрбие түрлері:B)азаматтық тәрбие D)құқықтық тәрбие H)эстетикалық тәрбие

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: B) Азаматтық тәрбие.D) Құқықтық тәрбие. H) Эстетикалық тәрбие.

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:C) Экологиялық тәрбие.E) Экономикалық тәрбие.G) Еңбек тәрбиеcі.

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:C) Құқықтық тәрбие.E) Адамгершілік тәрбие.G) Эстетикалық тәрбие.

Тәрбиенің ерекшеліктері: В)ұзақтығы және үздіксіздігі D)екі жақтылығыE)көп жақтылығы

Тәрбиенің ерекшеліктері: В)ұзақтығы және үздіксіздігі D)екі жақтылығыE)көп факторлығы

Тәрбие ерекшеленеді:В)ұзақтығы және үздіксіздігімен.D)екі жақтылығымен.E)көпфакторлығымен.

Тә(11) б: Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.

Тә(11) б: дене тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, экологиялық тәрбие

Тә(4) т:B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.F) Мектептің талаптарына сай болуы.

Тә(4) т:B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.F)Экологиялық талаптарына сай болуы.

Тәрбиенің персонификациясы дегеніміз: Адамның мақсат-мүдделер,наным-сенімдерін бағалау крийтерилері. Әлеуметтенудің бар болуының ішкі механизмі. Ақпараттық мазмұндағы, адамның тұтас модусын бағалау критерийлері

Тәрбие компоненттері: мақсаттылық, іс-әрекет, нәтиже

Тәрбие бағыттары:B)Азаматтық тәрбие D)Құқтық тәрбие H)Эстетикалық тәрбие

Тәрбие бағыттары:А)рухани-адамгершілік,еңбек, дене Е)азаматтық -патриоттық, экономикалық Н)дене, еңбек

Тәрбие бағыттарының түрлері:C)экологиялық E)экономикалық G)еңбек

Тә(5) қ: Жұмыс бастылық. Насихат, жазғыру, ұрсу. Педагогикалық сауатсыздық.

Тәрбие формаларын жіктеу белгілері: В)іс-әрекетте бірігу D)қатысушылар құрамы G)сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету

Тәрбие жүйесін құру кезеңдері: жүйенің қалыптасуы, ұжымдық іс әрекеттің мазмұны мен жүйесінің құрылымын жасау, жүйені тәртіпке келтіру, дәстүрлерді жасау, жаңалықтарды еңгізу

Тәрбие жүйесінің механизмдері:В)Тәрбиеші; D)Тәрбиеленуші; Н)Ата – ана.

Тәрбие жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер:А)Денсаулық пен салауатты өмір салтын тәрбиелеу; В)Баланың өнегелілік мінез – құлықтарын қалыптастыру; Н)Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат – мүдделерін жаңаша дамыту.

Тәрбие әдісі: А) өзара  әрет ету амалы С) тәсілдер жиынтығы F) мақсатқа жету жолы

Тәрбие әдістері топтастырылады: B)тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері C)мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері F)іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері

Тәрбие әдістерін таңдаудағы жетекші шарт (шарттар):С)тәрбие мақсатымен міндеттеріне сәйкестігі. Е)баланың тәрбиелеігі, жас және дара ерекшеліктері.G)балалар ұжымының қалыптасу деңгейі, тәрбие жағдайы

Тә(5) (қағидалар):А)Жеке тұлға іс- әрекет нәтижесінде дамып, қалыптасуы.В)Жеке тұлғаның мотивтері, тілек талаптары, ынтасы.С)Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері.

 «Тұ(10) к:Даралық. Адам .Индивид

«Тұ(5) ұ:A)адам C)даралық D)индивид

Тұ(7)қ: С)әлеуметтік  Е)рухани  G)материалдық

Тұлғаға тән  қасиеттер: Әлеуметтік мәні болуы. психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі. Әлеуметтік функцияларды атқаруы

Тұлғаға тән психологиялық қасиеттер:E)әлеуметтік мәні болуыG)әлеуметтік функцияларды атқаруы H)психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі

Тұ(11) қ.С)мақсаттық Е)мазмұндық F)процессуалдық

Тұ(6) т:В)тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.С)мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері.F)іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері.

Тұ(7) о:B) Сократ.D) Платон.F) Аристотель.

Тұ(7) ф:A) Мегафакторлар.D) Макрофакторлар.F) Мезофакторлар.

Тұ(6) е:A)мегафактор D)макрофакторлар F)мезофакторлар

Тұлғаның әлеуметтік рөлі: А) азамат ретінде Д) ата-ана ретінде F)адам ретінде.

Тұлғаның әлеуметтік рольдері: A)Азаматтық D)Отбасылық F)Еңбекші

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:A)түсіндіру D)әңгіме F)пікірталас

Тұ(4)б:А)түсіндіру. D)этикалық әңгіме. F)пікірталас.

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:A)түсіндіруD)әңгімеF)пікірталас

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:C)әңгімелесу E)баяндама F)үлгі

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:А)баяндау Е)диспут G)дебат

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: пікірсайыс  ( диспут). Дәріс. Дебат.

Тұлғаның  санасын қалыптастыру әдістері: диспут, дәріс, дебат

Тұлға дамуының негізгі бағыттары:А)психикалық

Тұлға дамуының  негізгі бағыттары: дене. әлеуметтік. Психикалық

Тұлға дамуының бағыттарының бірі:В)әлеуметтік.С)психологиялық.Е)биологиялық.

Тұлға дамуының қозғаушы күштері: A)жаңа қажеттіліктер мен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылықтар C)бала мүмкіндіктері мен іс-әрекет түрлері арасындағы қайшылықтар Н)қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгейі арасындағы қайшылық

Тұ(4) ф:A)микро орта C)орта D) микро орта

Тұлғаның дамуының факторлары: A)тәрбие C)орта E)тұқымқуалаушылық

Тұлға дамуының макро факторлары: мемлекет, қоғам, мәдениет

Тұлға дамуының мезофакторларының бірі:B)тұратын аймағы E)этнос G) бұхаралық қарым-қатынас құралдары

Тұлға дамуының микрофакторларының бірі:E)Тәрбие институттары G)отбасы H)микросоциум

Тұлғаға  бағытталған оқытуда: В)ынтымақтастық және еркін  тандау принциптерінің басым болуы С)даралықты дамыту  бағыттылығының басым болуы Н)оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы

Тұ(4) м(Подласый): тұлға ұжымға тәуелді, тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы, тұлға ұжымды басқаруы

Тұ(4) м (И.П.Подласый бойынша):С)тұлғаның ұжымға тәелділігі. Е)тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы. G)тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы.

Тұ(4) м: С)тану стратегиясын анықтау Д)²оқуға оқыту² технологиясын жасау Е) оқушының когнитивтік стилі мен мұғалімнің оқытушылық стилін зерттеу  және дамыту

Тұ(8)– ол:A) Оның білімі.G) Оның білігі.H) Оның тұлғалық қасиеттері.

Тұ(7) с:A) білімі F) шығармашылығы G) білігі

Тұ(4) ғ:С)А.Ф.Каптерев. Е)Н.Д.Хмель. F)Ю.К.Бабанский.

Тұ(5) ә: B) Педагогикалық талдау D) мақсат қою оны ұйымдастыру F) бақылау, реттеу және реттеу

Тест тапсырмаларының формасы:B)Ойын тапсырмалары C)Толықтыруды қажет ететін анық формадағы D)бір қатардағы элементтерді екінші қатарға қою арқылы салыстыру тапсырмалары

Те(4) ж:A)Нақты F)Қысқа H)Анық

Темпераменттердің типі: А)Меланхолик С)Холерик Н)Тұйық.

 

ҮҮҮҮ

Үлгілі отбасы тәрбиесінің шарттары:А)ата-ананың педагогикалық мәдениеті Е) педагогикалық әдебі  Н) бірлескен іс-әрекетке қатысу

 

ҰҰҰҰ

Ұжымның өзіндік маңызды белгілері:А)Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат.С)Жалпы бірлікті іс-әрекет.D)Ұжымдық дәстүрдің болуы.

Ұжымды зерттеу әдісі (әдістері):В)социометрия. С)бақылау. Е)референтометрия.

Ұжымды зерттеу әдістері: социометрия, статистикалық, референтометрия

Ұж(4) д:А)әлеуметтік тәжірибені игерудегі мұғаліммен оқушының біріккен іс-әрекеті Д) «педагог оқушылар» жүйесінің қызметі Е)оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту процесі.

Ұж(4) т: B)Біріңғай мақсаттық жалпы мотивтің болуы. D)Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы.G)Жалпы нәтижелердін болуы.

Ұж(6) б: B) Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы D) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы.G) Жалпы нәтижелердің болуы.

Ұж(5) б: ұжымының мақсатының қоғамдық мәнде болуы, ұжым мүшелерінің арқайсысының өзіндік пікірлерінің болуы, ұжымда белсенді топтың болуы

Ұж(6) ғ: А.С. Макаренко. В.А. Сухомлинский. С.Т. Шацкий

Ұж(6)ғ:В)С.Т.Шацкий.D)А.С.Макаренко.F)Э.Торндайк.

Ұж(5) ж: А) жеке адамдар арасындаағы қарым-қатынас В) эмоционалдық қарым-қатынас С) Құқықтық қарым-қатынас

Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі:С)Алыс. D)Жақын. Е)Перспективалық.

 

ЫЫЫЫ

Ынталандыру  әдістеріне жатады:A) Жазалау.D) Мадақтау.F) Жарыс.

 

І

Іс-әрекеттің базалық түрлері В)еңбек С)ойын D)оқу

Іс-(9) ж: B)Жаттығу E)Тапсырма беру F) Тәрбиелік жағдайлар /Сендіру /

Іс-(6) ж:B)жұптық  жұмыс D)кіші топтағы  жұмыс F)кездесулер

Іс –(6)ә: B)жазалау D)мадақтау H)жарыс

 

ЫЫЫЫ

Ынталандыру әдістеріне жатады: жазалау, мадақтау, жарыс

 

ЭЭЭЭ

Экологиялық тәрбие қалыптастырады:А)табиғи ресурстарға гумандық көзқарасты қалыптастырады D)табиғатқа ізгілік қатынасты қалыптастырады F)санада табиғатты пайдаланудың  ұқыптылық принциптерін қалыптастырады

Эт(5) б: A)институционалдық (мектеп,ЖОО, және т.б) D)институционалдықтан тыс (курстар,БАҚ және т.б) G)формальді  емес(отбасында оқыту және тәрбиелеу, т.б)

Этномәдени білім беру сатылары: A)жанұя C)мектепке дейінгі мекеме D)ұжым

Этномәдени білім беру тұлғаның: A)этномәдени  сәйкестілігін сақтау D)ана тілі мен мәдениеттін меңгеруі G)әлемдік мәдениет құндылықтарын меңгеруі

Этномәдени білім беру міндеттері: этномәдени сәйкестілігін ескеру; көп тілді индивид қалыптастыру; мәдени интеграцияға бағдарлау

Эт(4) ф: гуманитарлық білімділік; икемділік- реаблитациялық; әлеуметтік-педагогикалық қорғау және қолдау

Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады:В)экономикалық сана және ойлау С)ұқыптылық және тәртіптілік G)тиімді экономикалық іс-әрекет мотивтері

Эстетикалық тәрбие міндеттері: В)эстетикалық мәдениет тәрбиелеуD)эстетикалық талғамды және сезімді дамыту F)эстетикалық білім беру

Этикалық әңгімелесуге  қойылатын  талаптар: В)тақырыптағы өзектілік және  мәселе болуы D)Баланың  тәжірибесіне, жасына  сәйкестік F)Оң эмоционалдық фон

Этикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар: B)этикалық талаптарға сай болуы D)баланың тәжірбиесіне, жасына сәйкестік F)жағымды эмоциялық сипатта болуы

 

ЮЮЮЮ

Ю.К.Ба(6) бө:C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері.F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі.G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.

Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі:С)ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістеріF)оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдіс і G)оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері

Ю.К.Ба(4) т:C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері.F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі.G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.

 

ЯЯЯЯ

Як(14) б: A)Пәндік – дидактикалық B)әлеуметтік – педагогикалық  H)Психологиялық

Я.А.Ко(4) б:A)өзін-өзі тану D)қоршаған ортаны тану H)өз тәжірибенді практикада қолдану

 

 

«Бағбан» ұғымдарын енгізген ғалым?1)алғаш балабақша ашқан педагог 2) «Аналар мектебінің» авторы 3)Ф.Фребель;

 «Мұ(11) с 1) Мектептегі әдістемелік жұмыс педагогикалық мәдениетті көтерудің  факторы ретінде  2) Мұғалімдердің өзін өзі педагогикалық тұрғыдан жетілдіруі  3) Біліктілік, кәсіби шеберлік, педагогикалық құзыреттілік, педагогтарды  аттестаттау ұғымдарының мәні 

«Оқ(6) м 1) Оқыту технологияларының мәні, концептуалды ережелері туралы білімдер  жүйесін қалыптастыру  2) Басты технологиялық буындарға шолу жасау 3) Оқыту технологияларының жіктемесі туралы білімдер жүйесін  қалыптастыру 

«Пе(9) қ:1)Басқару теориясы 2)Басқару психологиясы 3)Менеджмент

«Пе(13) с 1) Мемлекеттік, қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері  2) Басқару, мектепішілік басқару, басқару мәдениеті ұғымдарының мәні  3) Мектеп педагогикалық жүйе және басқару нысаны ретінде 

 «Пе(9) м 1) Әдіснама мәні, қызметі, деңгейлері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру  2) Педагогиканы зерттеу әдістемесімен таныстыру  3) Педагогиканың философиялық негіздерімен таныстыру 

«Са(6) 3 идея: 1)ақыл-ойдың айқындылығы; 2)жан тазалығы; 3)дене үйлесімділігі;

«Тұ(8) қ:1) педагог 2) даралық 3) білім беру

«Форма» терминінің мәні білдіреді: 1)Тәрбие процесінің сырттай көрінісін. 2)Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын. 3)Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.

1998-1999жж.бекітілген 5-6 жастағы балаларды мектепалды дайындау бағдарламасын дайындаған ұжым?1)Ы.Алтынсарин атындағы ӘЗИ авторлар ұжымы 2) «Қарлығаш» бағдарламасы  3)Семей-Астана авторлар ұжымы;

 2 жастағы баланың белсенді сөздік қоры:  1) 200-250 2) 200-280  3) 200-300 

 

 «А»

Aристотель тәрбие мақсатын: 1)Жан рақымды дамыту деп білді. 2)Aқыл-есті дамыту деп білді. 3)Eрік-жігерді дамыту деп білді.

Адамгершілік тәрбие міндеттері:  1) адамгершілік сезімдерді дамыту  2) адамгершілік ұғымдарды, пікірлерді, сезімдер мен сенімдерді  қалыптастыру  3) қабылданған этикалық нормаларға және дәстүрлерге сәйкесті мінез-құлық  тәжірибесін қалыптастыру 

Ад(5) ғ? 1)нышан туралы ғылым  2)гамета  3)генетика;

Ақ(4) ә 1) Практикалық.  2) Ауызша сөзбен түсіндіретін.  3) Демонстрациялық. 

Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті:  1) білуге құштарлығын дамыту  2) танымдық психикалық процестерін дамыту 3) интеллектуальдық дағдысы мен біліктілігін дамыту 

Ат(6) т 1) «баларды тәрбиелеуде мектеппен отбасының ынтымақтыстығы»  2) кәсіптік бағдар беру мәселелері «отбасы – кіші мемлекет»  3) «отбасындағы тәрбиеде жұртшылықтың рөлі » 

Ат(7) м: 1)отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін қамтамасыз ету; 2)ата-аналарамен тұрақты байланыс орнату; 3)ата-аналардың педпгогикалық білім дәрежесімен мәдениетін үнемі арттырып отыру;

Ау(4) т 1) Жидек отырғызу  2) Ауылшаруашылық еңбек  3) Тыңайту   

«Ә»

Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар ? 1)өзін-өзі жаңғырту; 2)ортамен кіріктірілу; 3)бейімделу; 

Әіснамалаық принциптер жүйесі: 1)іс-әрекет; 2)мәдениетшілдік; 3)тұлғалық-бағдарлық көзқарас;

«Б»

Ба(5) м 1) Студенттердің білімін тексеру және бақылау.  2) Оқу әрекетінің дағдыларын қалыптастыру.3) Оқуға қызығушылықтарын қалыптастыру. 

Бақылау түрлері: 1)қорытынды бақылау; 2)алдын ала бақылау; 3)күнделікті бақылау;

Бақылауға қойылатын талаптар: 1)Жоспарлылығы  2)Мақсаттылылығы 3) Жүйелілігі

Ба(6) м?1)бау, ілмектер, түймелер 2)баулар, ілмек, материал қиындылары 3)қуыршақ, бау,жіп;

Ба(5) қ?1)рухани тепе-теңдігі, жасаған әрекеттеріне байланыстылық 2)сөз, оның меңгерілуі 3)сенімділік көңіл-күйі, эмоционалдық ерік-жігер;

Ба(4) с?1)денсаулығы, жеп үйренбеген тамағы берілсе 2)тамақ ішуіне жалынып ізінен жүру 3)ұйқысының қанбауы;

Ба(8) қ?1)стандарт 2)оқу құралы 3)бағдарлама;

Ба(12) ғ: 1)В.А.Сластенин 2)Н.Д.Хмель3) К.Успанов.

Ба(8)ғ😕 1)С.Т.Щацкий; 2)П.П.Блонский; 3)Л.С.Выготский

Ба(7) ғ? 1)Т.Е.Конникова; 2)П.Н.Лепешинский; 3)А.С.Макаренко;

Ба(7) е?1)Афина 2)Лаконии 3)Ежелгі Греция;

Ба(6) ә?1)эксперимент 2)практикалық 3)үлгілеу;

Ба(8) к: 1)отбасын әлеуметтік қолдау; 2)мектептен тыс тәрбие мекемелерімен өзара бірлескен іс-қимыл жасау; 3)мұғалімдер ұжымының өзара педпгогикалық әрекетін қолдау;

Баланың дене дайындығының мазмұны?1)баланың денсаулығы және жетілуі 2)салауатты өмір сүру салтын меңгеруі 3)балалардың сыртқы ортадағы күштерге төтеп беруі;

Ба(5) к 1) сөйлемдерді құрастырып айтып береді.2) шығармашылықпен әңгіме құрастырады  3) дыбыстарды дұрыс айтады, бірнеше сөзден сөйлем құрастырады, тақырып бойынша әңгіме құрастырады 

Ба(4) т 1) мектепалды топ  2) ересектер тобы  3) оқушы кезеңіне өтетін топ 

Баланың өмірлік жолын айқындайды: 1)ата-аналарының кәсіптері; 2)отбасы жағдайы; 3)ата-аналарының материалдық жағдайы;

Ба(4) к 1) нәрестелік, сәбилік  2) туғаннан 3 жасқа дейін  3) сәбилік 

Ба(4) к? 1)психикалық әрекеттері мен сапаларының дайындығы 2)танымдық психиканың дайындығы 3)адамгершілік-ерік дайындығы;

Ба(5) к 1) білім беру  2) тәрбие  3) әлеументтендіру 

Басқару әдістерінің негізгі топтары 1)Әкімшілік ұйымдастыру әдістері 2)Психологиялық педагогикалық ықпал ету әдістері 3)Қоғамдық әсер ету әдістерң

Ба(6) о: 1)Келісім жасау. 2)Реттеу. 3)Ынталандыру.

Ба(6) о:1)мақсаттарды айқындау 2)жоспарлау 3)ұйымдастыру

Ба(4) қ:1)Мақсаттарды айқындау  2)Ұйымдастыру 3)жоспарлау

Ба(8) м 1)) оқушылардың ауылшаруашылық еңбектің мазмұнын үйрету арқылы  кызығушылықтарын арттырады  2) оқушылардың ауылшаруашылық еңбек ету қабілеттерін дамыту  3) ауылшарушылық жұмыстарының негіздерімен таныстырады 

Ба(13) б 1) Бейнелеу өнері оқытудың теориясы мен технологиясы.  2) Жас ерекшелік психологиясы мен педагогикасы.  3) Педагогика. 

Ба(16) ж: 1) Психология.  2) Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы.  3) Педагогикалық шеберлік. 

 Бас(9) т 1) Төменгі түймені қолдану арқылы.  2) Сіріңке қолдану арқылы.  3) Материал астына мата кесіндісін салу арқылы.   

Ба(6) қ: 1) Жұмсақ ойыншықтарды тігу.  2) Аппликация.  3) Кесте тігу. 

Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері:? 1)Әңгімелей отырып баяндау; 2)Әңгімелей отырып бекіту; 3)Баяндап айту;

Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері:? 1)Әңгімелеп  баяндау; 2)Әңгімелеп бекіту; 3)Баяндап айту;

Бе(4) п 1) Бұрауыш.  2) Сомын кілті.  3) Сомын кілті бұрауышпен. 

Библиография:  1) әдебиеттерге талдау негізінде құрылады  2) зерттеу мәселесіне байланысты әдебиеттерді жинақтау 3) зерттелетін өзекті мәселе бойынша әдебиеттерді іріктеу 

Биологиялық бағыт өкілдері: 1)Ч.Ломброзо 2)Э.Торндайк 3)З.Фрейд

Бі(6) т 1)жалпы мәдени ортаның жағдайы;  2)білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт; 3)білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері 

Бі(5) қ 1)Оқу бағдарламалары 2)Оқулықтар  3)Оқу жоспары

Білім беру стандарты:  1) Білім беру ұйымдарының ұстанатын міндетті құжаты.  2) Білім берудегі нормативті құжат.  3) Бітірушілерді жалпы білімге дайындаудың міндетті деңгейі және білім  берудің мазмұны. 

Білім беру технологиялары:  1) Кредиттік.  2) Қашықтан оқыту.  3) Модульдік 

Білім беру ұғымы:  1) жүйеленген білім, білік, дағдыны меңгерту  2) қоғамдық қажетті білім, біліктілік, дағдының белгілі жиынтығы  3) белгілі білім, білік, дағдыны жүйелі меңгеру нәтижесі немесе процесі 

Бі(11) с:1)Дидактикалық және әдістемелік 2)Процессуалдық және нәтижелік 3)Әдістеме және әдіснама

Біл(4) ф? 1)білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру; 2)азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз ету; 3)білім беру кеңістігін сақтау;

Білім берудің өнімін тұтынушылар 1)білім жүйесі 2)мемлекет3)мектеп

Бі(4) ұ: 1)Гераклит. 2)Цицерон. 3)Песталоцци.

Бі(5)б:1)Қабылдау,түсіну,тәжірибеде қолдану.2)Бекіту,қолдану.3)Қабылдау,бекіту,ұғыну.

«В»

В.Ф.Шаталовтың тірек конспектілер технологиясы элемменттері: 1)Тірек сигналдарын жазбаша көрсету.2)Тірек сигналдарын зерделеу.3)Материалды блокқа біріктіру.

Ве(5) у C) 1917 ж. G) қазақ төңкерісі тұсында  H) патша өкіметі құлағаннан кейін 

«Г»

Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы: 1)Баланы жетектеуші. 2)Қожасының баласын жетектеуші құл. 3)Тәрбие туралы ғылымның аты.

«Ғ»

Ғылымды мынандай белгілері ерекшелейді: 1)Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартында 2)Типтік бағдарламаларда. 3)Оқу жоспарларында

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері  1)Эмпирикалық зерттеу әдістері 2)Теориялық зерттеу әдістері 3)Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері

Ғы(4) т: 1)Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері. 2)Теориялық зерттеу әдістері. 3)Математикалық зерттеу әдістері.

«Д»

Даму барысында адамда : 1) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі. 2)Жеке тұлға ретінде қалыптасады. 3) Cана мен өзіндік сана қалыптасады

 Даму барысында адамда: 1) Ғылыми дүниетанымы қалыптасады 2) Жеке тұлға ретінде қалыптасады 3)Сана мен өзіндік сана қалыптасады

Даму(30)т 1)П.П.Блонский;  2)К.Д.Ушинский; 3)Л.С.Выготский;

Дамытушы заттық орта?1)баланың қажетін өтейтін, табиғи, әлеуметтік, мәдени заттық құралдар 2)баланың дене, интеллектуалдық дамуын қаматамасыз ететін кешен 3)балалар әрекетінің материалдық обьектілер жүйесі;

Дәріс түрлері:  1) Шолу дәрісі.  2) Мәселелік дәріс.  3) Кеңес беру дәрісі. 

Дә(6) қ: 1)Баланың денсаулығын сақтау.2)Баланың адамгершілігін тәрбиелеу. 3)Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық(қабілеттілік).

Дә(9) ұ: 1)Aзаматтық тәрбие. 2)Eңбек тәрбиесі. 3)Қоғамдық тәрбие.

Дә(10)ұ: 1)Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.2) Эстетикалық тәрбие. 3)Дене тәрбиесі.

Демонстрация әдісі: 1)Оқытуды жеңілдетеді 2)Танымдық іс-әрекетті белсендіруге қабілетті 3)Материалды түсінуге комектеседі

Демонстрация: 1)Оқушылар құбылысты жан-жақты қадағалап,одан қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі 2)Оқушылардың шынайы құбылысты өзіндік тұрғыдан қабылдаулары және оны қадағалап,соған сай  қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі 3)Оқушылар құбылысты өз беттерімен қабылдап,жалпылама қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі.

Дене тәрбиесін ұйымдастыру формасы:  1) сауықтыру шаралары, сабақ, ойын, ертеңгілік гимнастика 2) ертеңгілік гимнастика, ойын, сабақ  3) дербес қозғалыс әрекеті, шынықтыру процедурасы, белсенді демалыс 

Де(4)е 1) Білім алушылардың оқуға деген ынтасы артады.  2) Білім алушылардың деңгейі есепке алынады.  3) Қабілетті студенттер өздерінің іскерліктерін, икемділіктерін бекіте түседі

Д(5)қ 1) Кімді оқытамыз.2) Hе үшін оқытамыз.3) Қашан оқытамыз.

Ди(5) ж: 1)Қолдану деңгейі. 2)Философиялық негіз. 3)Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.

Ди(4) т: 1)Жаңа білім материалын хабарлау. 2)Білімді бекіту. 3)Оқу саяхаттары.

Ди(4) т:1)Білімді бекіту2)Жаңа білім материялын хабарлау3)Білім,білік және дағдыларды тексеру

Дизаин өнері:  1) Бастауыш  сыныптарда  дизайнның ережелері мен  талаптарының  алатын  орны. Дизайндық білім  жүйесіндегі  ерекшеліктерімен таныстыру  2) оқушылардың дизайн  негіздерін, дизайн іс-әрекет тәсілін, дизайнның   анықтамасы, негізгі ережелері танып бiлуге баулиды  3) Бастауыш  мектептегі  еңбекке  баулу  сабақтарындағы  дизайнерлік  ойлауды қалыптастыру 

Дө(5) т: 1) Бағалау.  2) Консолидация (компромисті шешім, ойлар, позициялар).  3) Бағдарлау. 

Дүниетаным: 1)адамның алатын орынына деген көзқарастар жүйесі; 2)адамның өз-өзіне қааынасына деген көзқарастар жүйесі; 3)дүниеге деген көзқарастар жүйесі;

Дүниетанымның құрамды бөліктері: 1)Жеке тұлғаның құндылық бағыттары 2)Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері 3)Дүниетанымның философиялық негіздері

Дүниетанымның формалары: 1)Мифологиялық. 2)Діни. 3)Көркемдік.

«Е»

Ең(9) т 1) Мұғалімнің тапсырмасы бойынша оқушылардың жекелей жұмыстары.  2) Үйірмедегі жұмыс.  3) Сабақтан тыс жұмыстың жаппай формалары. 

Еңбек тәрбиесі:  1) қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттің тәжірибесін қалыптастыру 2) еңбек әрекеттерімен, өндірістік қарым - қатынастар қалыптастырады  3) еңбек іс-әрекетін орындауға, мамандық таңдауға қажетті білімдердің  жүйесін қалыптастыру 

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі? 1)өзіндік қызмет негізі; 2)оқу еңбегі; 3)қоғамдық пайдалы еңбек;

Ең(4) п 1) Теория мен практиканың байланысы  2) Оқытудың көрнекілігі  3) Жүйелілік пен бірізділік 

Ең(7) а 1) Мазмұны.  2) Оқу мақсаттары.  3) Өткізу тәсілі. 

Ең(9) т 1) Сабақ мазмұнын оқушылардың еркін таңдауы.  2) Балалардың шығармашылық өзіндік ынтасына тірегі.  3) Сабақтан тыс жұмыстардың жалпы оқу-тәрбиелік міндеттерге бағынуы. 

Ең(9) к 1) Жаңа материалды баяндау.  2) Сабақты ұйымдастыру.  3) Орындалған жұмысты талдау және бағалау.  

«Ж»

Жалпы білім беретін бағдарламалар? 1)оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады; 2)жеке адамның мәдениетнің қалыптасуына бағытталады; 3)жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді;

Жа(8) қ. 1)Мемлекеттік. 2)Ұлттық-аймақтық. 3)Мектептік.

Жаңа тұрпаттағы мұғалімнің ерекшеліктері?1)тұлғалық 2)әдістемелік 3)сапалық;

Же(4) ә: 1)әңгіме; 2)пікірталас; 3)әңгімелесу;

Же(5) ф: 1) Тұқым қуалаушылық .2) Әлеуметтік орта.3) Тәрбие.

Жо(7) «с»?1) кәсіби құзреттілік;2)сауаттылық және білімділік; 3)мәдениет және менталитет

«З»

Зе(7)т:1)теориялар2)әдістер3)гипотезалар

«И»

И.Г.Пе(4) қ?1)көрнекілікті қолдану және дамыта отырып оқыту 2)көрнекілік арқылы дамыта оқыту 3)дамыта оқытуда көрнекілік қолдану;

И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері1)Практикалық2) Көрнекілік 3) Сөздік

«К»

К.С.Станиславскидің бағыттары:   1) Тіл ерекшелігі.  2) Ұлттық мінез.  3) Әдеп-ғұрып. 

Кең(9) (1964-1975 ж аралы.) ғ? 1)Р.Жұмағожина 2)В.Андросова 3)Г.Охотская;

Ке(5) т: 1)педагогикалық процестердің ізеттілігі, тұлға, нысанаға бағытталуы; 2)іс-әрекеттің сана мен міне-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы; 3)нақты істер жүйесі арқылыкүшті біріктіру өзін-өзі тәрбиелеу әсерін білдіеді;

Коммуникативтік қабілет?1)адамдармен тез тіл табысу 2)көпшілік 3)мейірімділік;

Кредиттік жүйенің негізгі бағыттары:1)Біілім алушыны өзіндік жұмыс жасауға бағыттау.2)Білім алушылардың өзара бәсекелестігін тудыру.3)Білімге деген сұранысын қамтамассыз ету.

Күн тәртібі:  1) белгілі талаптарға сай балалар әрекеті, тәулікке дұрыс бөлінуі 2) уақыттың балалар әрекетіне дұрыс бөлінуі  3) тәулік бойы бала әрекетінің уақытқа дұрыс бөлінуі. 

«Қ»

Қа(6) қ: 1)1992 ж; 2)1999 ж; 3)2007 ж;

Қа(6) б 1) А. Меңжанова  2) Б. Баймұратова  3) Н. Құлжанова 

Қа(7) б (2009):  1) «Алғашқы қадам»  2) «Біз мектепке барамыз».  3) «Зерек бала»

Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д.Хмель Бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары? 1) оқушылар ұжымының қалыптасқандығы; 2)оқушылар үлгерімі; 3)оқушылардың қоғамдық белсенділігі; 

Қа(4) т? 1)Бақылау мазмұнының бағдараламалық талаптарға сәйкес болуы; 2)алынған ақпарат мазмұныныңобъективтілігі мен нақтылығы; 3)бақылаудың даралық және ұжымдық;

    Қа(8) б: 1) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.2) Мұғалім позициясына.3) Cұранысқа ие болуына.

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл: 1) Әдіс туралы ғылым.2) Бір нәрсені тану туралы ғылым. 3)Зерттеу процесі туралы ілім.

«М»

Ма(9) к:1)Грамматикалық пәндер. 2)Математикалық пәндер. 3)Биологиялық пәндер.

Мә(4) ә?1)үнемі қадағалау, бағалау, көрсету, үлгі 2)жаттықтыру, үлгі көрсету, көркем шығарма 3)көрсету, жаттықтыру,үлгі,орындауын қадағалау;

Ме(4) б: 1)аудитория; 2)зертхана; 3)сынып;

Ме(5)о: 1)Жыныстық және рухани дамуы. 2)Жан-жақты тұтас жетіліу. 3)Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.

Мектеп өміріндегі басты тұлғалар:   1) Сынып жетекшісі  2) Оқу пән мұғалімі  3) Мұғалім 

Ме(7) ғ?1)П.Ф.Лесгафт 2)Г.В.Хухлаева3)В.Г.Алямовская;

Ме(4) д 1) стандарттық емес жағдайда білім, білік, дағды, қабілет көлемін қолдануы 2) білуге құштарлығы, ұғымының кең болуы, біліктілігі, дағдысы, қабілеті.  3) қарапайым ақыл-ой әрекетінің амалын қалыптастыру   

Ме(4) маз?1)баланың оқыту әрекетінересек тарапынан басқару 2)тәрбиеші менбаланың таным қызметін бірлесіп атқару 3)бірлескен танымдық екі жақты процесс;

Ме(7) а:  1) Я.А. Коменский «Ұлы дидактика»  2) Я.А. Коменский «Ана мектебі»  3) Н. Құлжанова «Мектептен бұрынғы тәрбие» 

Мектепке дейінгі кезеңдегі топтар?1)2-кішкентайлар,естияр,ересектер,мектепке дайындық 2)кішкентайлар, естияр, ересектер,мектепке дайындық 3)2-кішкентайлар,естияр, ересектер, мектепалды;

Мек(7) е 1) Оқушының бойына әдеп, әдет, дағды сияқты моральдық нормаларды сіңіре  білу   2) Тәрбиешінің оқыту мен тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін меңгеру, білгенін қызықты өткізе алатын, педагогикалық әдеп пен талантын ұйымдастыра білу  3) Тәрбиешіге оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда қажетті кәсіби білім, білік  және дағдыларының жиынтығы 

Ме(6) ф C) педагогикалық процес арасындағы сабақтастық D) стандарттар арасындағы сабақтастық  G) бағдарлама, оқулық мазмұны арасындағы сабақтастық 

Ме(8) а? 1)оқу-тәрбие ұдерісінің мазмұны, құралдарының эстетикалық талғамы 2)оқытудың мақсаты, құралдарының эстетикалық талғамға сай болуы 3)тәрбиенің мазмұны, мақсаты, мазмұны, құралдарының эстетикалық талаптарға сай болуы;

Ме(6) ф: 1)мұғалімдердің педагогикалық мәдиениетінің деңгейі; 2)адамның өз-өзіне қатынасынадеген көзқарасатар жүйесі; 3)дүниеге деген көзқарастар жұйесі;

Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары:1)Пәндік әдістемелі бірлестіктері 2)Проблемалық(инновациялық) топтар3)Әдістемелік кеңестер

Ме(4) ұ: 1)жоспарлаудың ғылымилығы; 2)жоспарлаудың жүйелілігі; 3)жоспардың перспиктивтілігі;

Ме(7) қ:1) Жоспарлаудың ғылымилығы.2) Жоспардың нақтылығы.3) Жоспардың перспективтілігі

Мектептің іс-әрекетін қадағалау:1)педагогикалық үдерітің жүзеге асуын тексеру2)Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру3)Сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру

Ме(4)б: 1)Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру. 2)Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу. 3)Cабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру.

Мектепішілік бақылау формалары 1) Фронталдық  2). Тақырыпты 3) Сыныптық–қорыту

Мұғалім мамандығының белгілері(критерии)?1)зерттеушілік қабілет 2)теориялық білімі 3)әдістемелік біліктілігі

Мұ(4) т:  1) Педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік .  2) Ұстаздық шеберлік  3) Педагогтық әдеп 

 Мұ(5) т: 1)Тактикалық ақпарат; 2)Бастапқы ақпарат; 3)Жедел ақпарат;

Мұ(5) к: 1) Аудандық сараптау комиссиясы2) Білім мекемесіндегі мсараптау комиссиясы3)Бас сараптау комиссиясы

Мұғалімдерді аттестациялау принциптері 1)Жариялылық 2)Шынайылылық 3)Еріктілік

Мұғалімдік шеберлік сипаттамасы: 1) кәсіби бағытына, педагогикалық техникасына байланысты  2) кәсіби біліміне байланысты  3) педагогикалық қабілетіне байланысты 

Мұ(4) е 1) Параллель сыныптардың көптігі  2) Сыныптағы бала санының толымдығы  3) Мұғалімнің өз білімі мен біліктілігін көтеруге жақсы жағдай жасаланған 

Мұ(6) с 1) Белсенді іс-әрекет нәтижесі 2) Тұлғаның әр түрлі бағыттағы үдерістері  3) Сандық және сапалық параметрлері 

Мұ(4) д: 1) Базалық, оптималдық деңгей  2) Шығармалық деңгей  3) Зерттеушілік деңгей 

Мі(7) ә?  1)қоғамдық пікір; 2)жаттығу; 3)талап;

«Н»

Н.Д.Хм(5) с? 1) оқушылар ұжымының қалыптасқандығы; 2)оқушылар үлгерімі; 3)оқушылардың қоғамдық белсенділігі;

«О»

Ойын түрлері:1)Дидактикалық ойындар 2)Рөлдік ойындар 3)Іскерлік ойындар

Оқ(10) а: 1)Кеңесші. 2)Басшы. 3)Кітапханашы.

Оқ(7) т? 1)ақпараттық дәрісбаян; 2)көрнекілік дәрісбаян; 3)бинарлы дәрісбаян;

Оқу дискуссиясының ерекшелігі: 1)Игерілген білімдері негізіндн өз ойларын дәлелдей алуы 2) Жаңа білімді игеріп, өздерінң пікірін бекітіп өз көзқарастарын дәлелдей алуда 3)Меңгерген білім негізінде қатысушылардың ортақ шешімге келуі

Оқуға қойылатын талаптар:  1) Ғылыми ақпараттарды беру.  2) Тыңдаушылардың ойлау белсенділігін қалыптастыру.  3) Ойды дәл және нақты жеткізу. 

Оқ(8) ж? 1)П.П.Блонский; 2)А.С. Макаренко; 3)Н.К. Крупская;

Оқ(5)ж:1) Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы.2) Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы.3) Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.

Оқ(5)ж:1)Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі. 2)Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 3)Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.

Оқушылар  ұжымының анықтамасы:  1) Нақтыланған – оны әрекеттің түріне байланысты адамдардың тобы  2) Барлық мүшелерінің құқықтары мен міндеттері бірдей және өзара жауапкершілікке негізделген оқушылар тобы  3) Ортақ әлеуметтік маңызы бар мақсатқа біріккен, соған сай белсенді әрекет  ететін және ортақ сайланбалы ұйымы бар орта 

Оқ(5) ү:  1) Шешімді қабылдау. Шешімді жүзеге асыру. Ұжым болып нәтижесін  қорытындылау. 2) Әрекеттің мақсатын анықтау. Ұжым болып мақсатты белгілеу  3) Басқару мәселесін қою. Шешімді ұжым болып талқылау. 

Оқ(6) қ: 1)отанға, еңбекке қатынас; 2)бір-біріне, өзіне; 3)тұлғалық, бағдарлық, әс-әрекеттілік;

Оқ(9) ке 1) Уақыт мөлшерін.  2) Оқушының білімін.  3) Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау. 

Оқ(6) қ: 1)Р.Г.Лемберг 2)И.Я.Лернер. 3)М.И.Махмутов.

Оқ(5)б: 1)Cыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру. 2)Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру. 3)Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін: 1)Топтың  пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру 2)Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру 3)Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру

Оқ(9) п? 1)Б.Г. Есипов; 2)В.В. Давыдов; 3)Л.С.Выготский;

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:1)М.А.Данилов 2)М.Н.Скаткин 3)И.Я.Лернер

Оқ(5) ғ: 1)М.A. Данилов. 2)И.Я.Лернер. 3)М.H. Cкаткин.

Оқ(4) қ: 1)Білім алушылардың дүние танымын кеңейту 2)Студенттердің танымдық қызығушылығын арттыру 3)Оқу үрдісі кезінде студенттің танымдық белсенділігін жоғарылату

Оқ(4) т 1)Өткен таөырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру 2)Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларға қолдана білуі 3)Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру

Оқыту принциптері: 1) Жеткіліктік. 2) Көрнекілік.3) Ғылымилық.

Оқыту принциптері:1) Cананылық және белсенділік 2) Жүйеллілік. 3)Ғылымилық.

Оқ(10) ж:  1) Білім беру мазмұны.  2) Білім, білік және дағды қалыптастыру мазмұны.  3) Педагогикалық білім берудің мазмұны. 

Оқыту ұстанымдары? 1)көрнекілік; 2)жеткіліктік; 3)ғылымилық;

Оқ(9) п: 1)Б.Г.Есипов; 2)В.В.Давыдов; 3)Л.С.Выгодский;

Оқытуды ұйымдастыру формалары? 1)Семинар; 2)Оқу саяхаты (экскурсия); 3)Сабақ;

Оқытудың беріктік ұстанымына: 1)Теориялық білімді тәжірибеде пайдалану.2)Жаттығу әдісін пайдаланып,өткен материалды бекіту.3)Оқыту материалын бекіту.

Оқ(4) қ: А)И.Песталоции Б)А.Дистерверг В)Я.А.Коменский

Оқытудың жалпы заңдылықтары:? 1)Оқыту мақсаты; 2)Оқыту әдістері; 3)Оқыту мазмұны;

Оқытудың жеке заңдылықтары. 1)Гносеологиялық. 2)Жеке дидактикалық. 3)Үйымдастырушылық

От(4) ә:? 1)Баланы қорғау; 2)Бірге еңбек ету; 3)Әңгіме-сұхбат;

От(6) қ: 1)1989 жылдың 20 қарашасында БӘӘ Бас Ассамблеясы «Бала құқығы туралы конвенциясы»; 2)17.12.1998 ж. Қ.Р конституциясындабекітілген жанұя  тәрбиесінің  құқықтыұ принциптері «неке және жанұя туралы заң»; 3)1959 жылы 20 қарашасында қабылданған БӘӘ Бас Ассамбелясы;

От(6) с: 1)Отбасының тәрбиелік әлеуеті 2)Отбасы тұлғаны дамыту факторлары ретінде 3)Қазіргі отбасылардың ерекшеліктері

От(4) т: 1)баяндама; 2)ата-аналар жиналысы; 3)педагогикалық білімдер университеті;

От(5) қ 1)Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек ғана практикалық тапсырмаларн беру қажет 2)Балаға әсер ететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шың көңілден шыққандығы 3)Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс,себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады

Отбасының негізгі қызметтері? 1)тәрбиелеу; 2)шаруашылық экономикалық; 3)ұрпақ жалғастыру;

От(5) к: 1)Ата-аналарының білімдері 2)Ата-ананың педагогикалық мәдениеті 3)Оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы

«Ө»

Өз(10) п 1)А.Құнанбаев 2)Ы.Алтынсарин 3)М.Жұмабаев

Өз(8) а: 1) Жобалау әдісі.  2) Үлгілеу әдісі.  3) Ғылыми таным әдістері. 

Өз(6) т:  1) Жамау  2) Түйме қадау  3) Ілгекпен тоқу 

Өт(8) к?1)педагогикалық өзіне-өзі бағасы 2)педагогикалық өзіне-өзі талдау 3)педагогикалық рефлексия;

«П»

Пә(5) ф 1) Оқушыларды тәрбиелеу.  2) Оқушыларға білім беру. 3) Оқушыларды дамыту. 

Педагог шеберлігінің критерийлері: 1) шығармашылық  2) нәтижелілік, тиімділік  3) мақсатқа сай 

Педагогика әдіснамасының денгейлері: 1)Философиялық денгейі. 2)Жалпы ғылымдық денгейі. 3)Hақты ғылымдық денгейі.

Педагогика әдіснамасының негіздері: 1)тарихи деңгей; 2)философиялық деңігей; 3)психологиялық деігей;

Педагогика ғылымының басты міндеттері: 1)оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу; 2)оқушыларды зерттеу; 3)оқушылар ұжымын зерттеу;

Педагогика зерттейді:1)Педагогикалық  үдерістің мазмұны мен технологиясын.2)ПЕД.үдерістің әдістерін,құралдарын,формаларын.3)ПЕД.үдерістің мақсаты.

Педагогика саласындағы зерттеулер-бұл: 1)Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу. 2)Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу. 3)Ғылыми ізденіс процесі.

Пе(5) б? 1)өзіндік «менді» құрылыммен байланыстыру; 2)мәдениет құндылықтарына бағдарлау; 3)мемлекет мақсатымен байланыстыру;

Пе(5) р: 1)Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді. 2)Теориялық білімдерді жинақтайды. 3)Педагогикалық шындық тәжірибесін зерттейді.

Пе(4) ғ:1)Жалпы пед,жасерекшелік пед-касы.2)Педагогика,педагогика тарихы,педагогиканы оқыту әдістемесі,әлеуметтік пед-ка.3)Арнайы пед.пед.тарихы,салыстырмалы пед.

Пе(4) п: 1) Л.И.Катаева
2) Б.М. Макарова.3) Б.П. Битинас.

Пе(4) м: 1) Ұжымдық-шығармашылық іс-әрекетте тәрбиелеу теориясын түсіндіру 2)Мектепті  басқарудың мәні,принциптері туралы түсініктер беру 3)Мектепті басқарудың негізгі қызметтері туралы мәліметтер беру

Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері: 1)Модельдеу 2)Абстактілеу 3)Талдау

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:1)Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстын мән-мағынасына сай келуі2) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу. 3) Құбылыстарды даму барысында зерттеу.

Педагогикалық қабілет? 1)педагогикалық әрекетін табысты орындау шарты 2)педагогтің жеке психологиялық ерекшелігі 3)кәсіби әрекетін нәтижелі орындаудың негізі;

Педагогикалық қабілеттер: 1) коммуникативтілік  2) ұйымдастырушылық  3) креативтілік      

Пе(4) жүйесі: 1)этнопедагогикалық, антропологиялық; 2)жүйелік, кешенділік; 3)тұлғалық-бағдарлық, әіс-әрекеттілік;

Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті? 1)әңгімелесушіні тыңдай білу 2)өз сөзіңмен әңгімеге келесі адамды елітіп әкету 3)тыңдаушылардың реакциясын бақылау және ұғыну;

Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті?1)тілдің лексикалық байлығы 2)адамзат қатынасындағы тіл этикеті 3)өзінің ойын талаптарға сай жеткізуі;

Пе(6) с 1) Авторитарлық  2) Демократиялық  3) Либералдық 

Педагогикалық мәдениет?1)жалпы адамзаттық мәдениеттің бір бөлігі 2)педагогикалық іс-әрекеттегі тұлғаның шығармашылық өзін-өзі реттеу тәсілдері 3)тұлғаны әлеуметтендіру, ұрпақтан ауысуы тарихи процесіне қызмет ;

Педагогикалық мәдениеттің компоненттері? 1)технологиялық 2)аксиологиялық 3)эвристикалық, тұлғалық;

Педагогикалық методологияның мәні 1)Әдістер туралы ғылым 2)Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым 3)Философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым

Педагогикалық пәндер қатарына жатады: 1)Әлеуметтік педагогика. 2)Cалыстырмалы педагогика. 3)Этнопедагогика.

Пе(5) п: 1)М.А.Данилов 2)Б.Т.Лихачев 3)Ю.К.Бабанский

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары: 1)Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі. 2)Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты. 3)Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған

 Педагогикалық рефлекция: 1) алынған нәтижеге баға  2) өзін-өзі талдау  3) қойылған мақсатқа сәйкес келуін талдау 

Педагогикалық сипаты:  1) Іс-әрекетін ұйымдастыру формасы.  2) Адам әрекетінің, саналы қызметтің көрінісі.  3)Адамның іс-әрекетін ұйымдастыру түрлері. 

Педагогикалық техниканың компоненттері:1) Оқыту мен тәрбие жұмысын ұйымдастыра білу, ұжымға ықпал ете білу  2) Қимыл-қозғалысын басқара білу, сөйлеу шеберлігі, дикциясы  3) Басқа да ұйымдастыру формалары 

Педагогикалық техниканың құрамдас бөліктері? 1)ұжыммен өзара әрекеттесу іскерліктері 2)өзін-өзі басқару іскерліктері 3)жеке тұлғамен өзара әрекеттесу іскерліктері;

Педагогикалық техниканың құрамы:  1) Тіл мәдениеттілігі, сөзді орынды пайдалана білуі, сөйлеу шеберлігі  2) Мұғалімнің сөзінің қарқыны  3) Бет құбылысы, ишара, сезімдік көңіл-күйі, өзін-өзі игере білуі                                             

Педагогикалық технология:  1) оқыту, тәрбиелеу процесін оңтайландыру, педагогикалық тиімділікті  көтеру  2) тәрбиелеу, дамыту және оқытудың сапасына жеңіл жету  3) өнер, шеберлік, біліктілік 

Пе(7) п: 1)С.Н.Лысенкова; 2)Е.Н.Ильин; 3)В.Ф.Шаталов;

Пе(6) п? 1)В.В.Данилов; 2)В.К.Дьяченко; 3)В.В.Беспалько;

Педагогикалық тұлғалық сапалары:  1)) Байқампаздық  2) Жауапкершілігі  3) Әдептілік 

Педагогикалық үдерісті зерттеген ғалым:  1) Ю.К.Бабанский.  2) П.Ф.Каптерев.  3) Н.Д.Хмель.          

Педагогикалық үдерістің кезеңдері:  1) Қорытынды.  2) Негізгі.  3) Дайындық. 

Пе(7) н:1) Оқушылардың оқу белсенділігі.2) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі.3) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Пе(6)пе: 1)М.A.Данилов. 2)М.H.Aлексеев. 3)М.H.Cкаткин.

Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:1) Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады.
2) Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.

3) Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

Педагогикалық шеберлік:  1) мұғалімнің қабілеті, жаңашылдық әрекеттері  2) жалпы мәдениеті, эрудиция әдебі  3) мұғалімнің білім, іскерлік, қабілет пен қасиеттердің кіріктірілуі 

Педагогикалық шеберлікке жету жолдары? 1)тәжірибе алмасу 2)өзінің нәтижесі, әрекетіне қуануы 3)шығармашылық жағынан өзін-өзі дамыту;

Педагогикалық шеберліктің негізгі ерекшеліктері:  1) Бағдарлық, қабілеттілік.  2) Педагогтік әдептілік, айқын сөйлеу екпіні.  3) Педагогикалық техника, педагогикалық тәуелділік. 

Педагогикалық іс-әрекет мәні: 1) Әлеуметтік тәжірибені беру  2) Өмірге дайындау жағдайын жасауды ұйымдастыру  3) Оқушыны дамыту 

Педагогикалық эксперимент кезездері 1) қортынды кезең 2)анықтаушы кезең 3)қалыптастырушы кезең

Педагогикалық эксперимент кезездері 1)Теориялық кезең 2)Талдау кезең 3)Әдістемелік кезең

Педагогикалық эксперимент міндеттері: 1)Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу. 2)Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы. 3)Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.

Пе(4) ұ 1) Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін  үйлестіру.  2) Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру.  3) Педагогиканы оқыту үдерісінің тұтастығы мен бірлігі. 

Педагогиканың бөлімдері: 1) Педагогиканың жалпы негіздері.2) Оқыту және тәрбие теориясы.3) Білім беру жүйесін басқару.

Педагогиканың ғылым ретіндегі пәні:  1) Оқыту біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде.  2) Тәрбие біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде.  3) Біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде.   

Пе(6) т 1) Құндылықтар теориясы 2)Аксиологиялық 3)Таным теориясы

 Педагогиканың негізгі категориялары: 1) Оқыту.2 ) Тәрбие.3) Білім беру.

Педагогиканың негізгі категориялары? 1)Оқыту; 2)Тәрбие; 3)Білім беру;

Педагогиканың теориялық қызметтеріне жатады. 1)Түсіндіру. 2)Aнықтау. 3)Болжау.

Педагогиканың технологиялық қызметтеріне жатады: 1)Жобалау. 2)Жаңалау. 3)Ықпал таныту.

Педагогиканың төртінші бөлімнің атаулары:  1) Педагогикалық менеджмент  2) Біліктілікті жетілдіру 3) Педагогикалық жүйелерді басқару 

Педагогтік әдептілік:  1) Тәжірибе  2) Толеранттылық  3) Ұстамдылық 

Педагогтік құзіреттілік:  1) Ақпараттық-технологиялық  2) Құндылық-бағдарлық  3) Мәдени танымдық 

Пе(6) т?  1)педагогтің идеальды моделі  2)педагог тұлғаның эталоны 3)профессиограмма;

Пе(4) і 1) кәсіби құзыретті  2)зерттеу әрекеті  3) кәсіби біліктілік 

Педаогика саласындағы зерттеулер-бұл: 1)Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу. 2)Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу. 3)Ғылыми ізденіс процесі.

Педогогикалық мәдениеттің компоненттері:  1) Технологиялық.  2) Аксиологиялық.  3) Эвристикалық, тұлғалық. 

Пл(5) б: 1)Aқыл-ойды. 2)Eріктілікті. 3)Cезімді.

 

Пс(6) ш? 1)педагог және бала болу шеберлігі 2)тәрбиеші және актер болу шеберлігі 3)педагог және ата-ана болу шеберлігі;

«Р»

Р.Оу(10) а? 1)ясли және кішкентай балалар үшін мектеп 2)кішкентай балаларға арналған мектеп 3)жұмысшылардың балаларына арналған мектеп;

Ре(4) ғ 1) Я. М. Симонович 2) Аделаида Семеновна  3) Л.С.Симонович 

«С»

Сабақ мазмұны:1)Оқытылатын материалдар мазмұны. 2)Әрбір тақырып бойынша қамтылатын материалдар.3)Сабақта тақырыбына сай берілетін материалдар көлемі.

Сабақ: 1) Белгіленген тәртіп және белгілі бір уақытта өткізілетін оқытуды  ұйымдастырудың бір формасы.  2) Әр түрлі оқыту әдістері мен құралдарды қолданып өткізетін оқытуды  ұйымдастырудың бір формасы.  3) Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы. 

Cананы қалыптастыру әдістеріне жататды: 1)Этикалық әңгіме. 2)Түсініктеме. 3)Cендіру.

 Cынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндет-і:1) Әлеуметтік міндеттер.2) Диагностикалық міндеттер.3) Адамгершілік  міндеттер

Са(4) е: 1)балаға өзіне қатысты жағымды қатынысты қалыптастыру және ондағы өзін-өзі бағалаудың әділдігін қамтамасыз ету; 2)балада әр-түрлі көркем өнер әрекеттерінің  түрімен тікелей танысу арқылы ондағы қажеттілікті қалыптастыру; 3)балада ынтымақаттық, ұжымдық өзара әрекет ету дағдысын қалыптастыру;

Са(7) ф 1) Мектептің ерекшелігі және ондағы қалыптасқан дәстүр.  2) Мұғалімнің өзінің жеке басының ерекшелігі, қызығушылығы, бейімі.  3) Оқушылардың жас, жеке дара және сынып ерекшелігі 

Са(5) ә: 1)шығармашылық әрекеті; 2)көңіл көтеру әрекеті;3)еңбек әрекеті;

Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты: 1)оқушылардың оқу-танымдық әрекетін  ұйымдастыра алуына; 2)мұғалімнің дайындық деңгейіне; 3)оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына;

Сауал-сұрақ әдістері: 1)әңгіммелесу; 2)интервью алу; 3)саулнама;

Са(5) ү 1) Бір аптадағы  әлемдегі  саяси жағдайларға  қысқаша сипаттама  2) Біздің еліміздегі, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнекті табыстар, жаңалықтар туралы хабар.  3) Халықаралық жағдайдағы  негізгі  оқиғалар  туралы  хабар. 

 Семинар түрлері: 1) Оқыту семинары.  2) Семинар-пікірталас.  3) Семинар-конференция. 

Семинардың мүмкіндіктері:1)Студенттер белсенділігін арттыра түседі.2)Оқытушы студенттерді жақсырақ білу мүмкіндігіне ие болады.3)Психологиялық тосқауылды жою жүзеге асырылады.

Сенсорлық тәрбиенің негізгі әдісі  D) эксперимент  F) зерттеу  G) тексеру 

Сы(4) м 1) келешекте  тәрбие  жұмысын жетілдірудің  жаңа  нұсқасын  жоспарлау  2) жаңа  оқу  жылының  мақсат- міндеттерін  анықтап  негіздеу  3) сынып  көлемінде  педагогикалық  процестің  нәтижесін  бағалау 

Сы(5) т: 1)оқу жылының ішінде қандай міндеттер  нәтижелі атқарылды; 2)қандай міндеттер орындалмады және оның міндеттері; 3)өткен оқу жылындағы міндеттердің  дұрыстығы, өз уақытында қойылуы, уақытпен сәйкестілігі;

Сынып жетекшілерінің міндеттері:  1) Оқушыларға сабақта тәртіпті сақтауға ықпал ету  2) Оқушылардың дамуын, таным қабілеттерін  бақылап зерттеу  3) Оқушылардың сабаққа қатысуын қадағалау 

Сы(4) м: 1) мектеп олқушылыран қоғамның белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелуге барынша ықпал ету; 2)сыныптағы әр бір жеке тұлғаның  ғылыми дүние танымының қалыптасуының жан-жақты жарасымды дамуына жағдай жасау; 3) тәрбиенің құрамдас бөліктерін тәрбиелік іс-шараларда жүзеге асыру;

Сы(4) м 1) Оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтар, оларды ынтымағы  жарасқан, белсенді, саналы ұжымға ұйымдастыру.  2) Тәрбие үрдісінде мектептің, отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым- қатынасын қамтамасыз ету.  3) Оқушылардың талап-тілектері мен мүдделерін және олардың жеке басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу.

Сынып жетекшісінің міндеттері? 1)Әлеуметтік міндеттер; 2)Адамгершілік міндеттер; 3)Диагностикалық міндеттер;

Сы(7) м: 1)жақын қашықтық; 2)орта қашықтық; 3)алыс қашықтық;

Сынып жиналысы:  1) Сынып жетекшісінің топ оқушылармын өткізетін жиналысы  2) Оқушылар ұжымында  өзін-өзі басқарудың жоғарғы органы  3) Оқушылар ұжымының өзіндік жұмыстарының формасы 

Сынып сағатының ағартушылық әрекеті: 1)оқушыларрдың оқу бағдарламасында қамтылған өмірдің барлық құбылысын қамтиды; 2)оқушылардың білімдерінің көлемін кеңейтеді; 3)оқушылардың оқу бағдараламасында қамтылған білімдерінің көлемін, онда қарастыратын нысана өмірінің  барлық құбылысын қамтиды;

Сынып сағатының болжамдылық қызметі:  1) Оқушылардың ақиқат өмірге белгілі бір қарым-қатынасын қалыптастыру  2) Оқушыларды бағалауға көмектеседі  3) Оқушыларға белгілі бір заттық және рухани құндылықтарды  жасау 

Сынып сағатының қалыптастырушылық қызметі:  1) Оқушылардың ойланып істеуі  2) Оқушылардың өмірін бағалауды дағдыға айналдыруды қалыптастырады  3) Топпен диалог құра білу біліктілігін тәрбиелеу 

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: 1)Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау 2)Жүйенің қалыптасуы 3)Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

Сы(4) ф 1) Экскурсиялық сабақ.  2) Үй жұмысы.  3) Үйірме. 

«Т»

Т.И.Щу4 ж:? 1) Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері; 2)Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжәрибесін қалыптастыру әдістері; 3)Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

Та(4) с 1) зияткерлік қабілетін дамыту міндеті  2) ақыл-ой тәрбиесінің міндеті  3) танымдық әрекетін дамыту міндеті 

Тә(4) б 1) жеке  тұлғаның  түрлі  қасиеттерінің  қалыптасу  деңгейінің  теориялық   әзірленгендігі  2) тәрбие  мақсатының  талаптарына  сай келетіндігі  3) тәрбиеленушілердің  өз  жас  ерекшеліктеріне  қарай  мінез- құлық   нормаларын  және  ережелерін  білу 

Тәрбие бағыттарының түрлері:? 1)Экономикалық тәрбие; 2)Еңбек тәрбиеcі; 3)Экологиялық тәрбие;

Тәрбие жоспарын құру мезімі: 1)жарты жылға; 2)бір жылға; 3) тоқсанға;

Тәрбие процесінің ерекшелігі: 1)үзіліссіз, ұзақ; 2)көпфакторлы, өзгермелі; 3)мақсат көздеген, кешенді, нұсқаулы;

Тәрбие түр-не мыналар жатады:1) Aзаматтық тәрбие.2) Құқықтық тәрбие.3) Эстетикалық тәрбие.

Тә(5) а: 1)В.А.Караковский. 2)Н.Л.Селиванов. 3)Л.ИНовикова

Тә(6)о: 1)Ұйымдастырушылық.  2)Реттеушілік. 3)Aқпараттық.

Тә(11) б: 1)экономикалыұқ тәрбие; 2)дене тәрбиесі; 3)эстетикалық тәрбие;

Тәрбиеліктің критерийлері: 1)тәрбиенің көзінен жасырын құбылыспен байланысты; 2)тәрбие мақсатының талаптарына сай келетіндігі; 3)жеке тұлғаның  түрлі қасиеттерінің қалыптасу деңгейінің теориялық әзірленгендігі;

 Тәрбиеліліктің  критерийлері:  1) тәрбие  мақсатының  талаптарына  сай  келетіндігі  2) жеке  тұлғаның  түрлі  қасиеттерінің  қалыптасу  деңгейінің  теориялық   әзірленгендігі  3) тәрбиешінің  көзінен  жасырын  құбылыспен  байланысты 

Тәрбиенің  басты  факторлары:  1) тәрбиеленушілердің  жеке  ерекшеліктері  2) тұқым қуалаушылық  3) орта 

Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметі  1) Баланы әр түрлі әлеуметтік қатынастарға қатыстыру. 2) Адам баласында адамгершілік сапа жүйесін қалыптастыру.  3) Ұрпақтан-ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына  қатысты білім, білік, дағдыларды беру. 

Тәрбиенің қоғамдық бағыттылығы:  1) мемлекеттік құрылысты, билік органдарын және т.б нығайтуға қолдау көрсету үшін бағытталған тәрбие  2) тәрбиелеушілер мен тәрбиеленушілердің қоғамдық бағытта ынталандырылған өзара әрекетке қол жеткізу  3) қабылданған және қолданылып жүрген конституциялық заңдар негізінде 

Тә(4) т: 1)Гигиеналық талаптарға сай болуы. 2)Эстетикалық талаптарға сай болуы. 3 Мектептің талаптарына сай болуы.

Тәрбиенің негізгі бағыттары:  1) Рухани-адамгершілік, патриоттық, имандылық тәрбиесі т.б.  2) Құқықтық, экономикалық, экологиялық тәрбие т.б.  3) Ақыл-ой , дене, эстетикалық, еңбек, адамгершілік тәрбиесі т.б. 

Тәрбиенің түрлері? 1)дене, ақыл-ой, адамгершілік, еңбек, эстетикалық 2)дене, рухани-адамгершілік, интернационалдық, еңбек, эстетикалық 3)дене, сенсорлық,рухани, сұлулық, еңбек тәрбиесі;

Тәрбиеші мәдениетінің маңызды компоненті?1)тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасында өнімді стильді құра білу шеберлігі 2)тәрбиешінің синтезіндегі гуманистік қасиет 3)балаларды құрметтеу, үлгілі, өнегелі болуы;

Тәрбиешінің этикаcының компоненттері  1) адамгершілік құндылықтар  2) кәсіби ар ождан  3) педагогикалық әділеттілік 

Топтық жұмыс: 1)Біріккен сі-әрекет 2)Топ бойынша тапсырмаларды орындауы 3)топтың бірігуі

То(6) з: 1)В.Оконь 2)И.Т.Волков 3)А.М.Раевский

Тұлға дамуының негізгі  бағыттары?1)дене; 2)әлеуметтік;3)психикалық;

Тұлғаға тән қасиеттер:1)Психологиялық  дамудың  белгілі  бір  деңгейі 2)әлеуметтік мәні болуы 3)әлеуметтік функцияларды  атқаруы

Тұ(10) ж?1)жобалау әрекеті2)ұжымдық әрекет 3)баланың бірлескен әрекеті;

Тұ(7) о: 1) Cократ.2) Платон.3) Aристотель.

Тұ(7) ф  1)Мезофакторлар 2)Мегафакторлар 3)Макрофакторлар

Тұ(6 )т * Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері *Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекет ұйымдастыру әдістері * Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері 1)жарыс 2)жаттығу 3)жазалау

Тұ(8)– ол:1) Оның білімі.2) Оның білігі.3) Оның тұлғалық қасиеттері.

«Ұ»

Ұжым алдындағы мақсатты-перспектива-р:  C) Қашық.  D) Жақын.  H) Орта. 

Ұжым арқылы тәрбиелеудің мәнісі –  E) Оқушылардың оқуы, достығы жарасып, өзімшілдігі жойылып, өз мүддесін ұжым мүддесімен ұштастыру, моральдық нормаға айналады.  F) Оқушылардың оқу, тәрбие және пайдалы еңбектегі бірлескен іс –әркетінде  олардың жауапкершілігі, белсенділігі артып тұлғаның жан –жақты дамуына мүмкіншіліктер пайда болады.  G) Оқушылардың оқуы, достығы жарасып, ізгілік қарым–қатынас орнайды 

Ұж(6) а: *А.С.Макаренко; *С.Т.Шацкий; *И.А.Сухомлинский;

Ұж(6) б: *Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы. *Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы. *Жалпы нәтижелердің болуы.

Ұс(4) ұ?*педагогикалық техника *тұлғаға, ұжымға, адамға ықпал ету біліктілігі *оқыту және тәрбиелеу процесінің болуы;

Ұс(4) ж  1) Cуырып cалма сөз айту  2) Педагогикалық әдебиеттерді оқу  3) Тұспалдап сөз сөйлеу 

«Ү»

Үз(9 )е:  1) Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин  2) А.Құнанбаев, Ш.Уәлиханов, Х.Досмұхамедов  3) Ә.Бөкейханов, І.Жансүгіров 

«Ы»

Ынталандыру әдістері: 1)жариялау; 2)марапаттау; 3)жазалау;

Ынталандыру әдістеріне жатады: 1)Жазалау. 2)Мадақтау. 3)Жарыс.

«І»

Іс-әрекет компонент-і:  1) Мақсаттар.  2) Әрекеттер, түрткілер.  3) Операциялар. 

Іс(9) ж: 1)Жаттығу. 2)Тапсырма беру. 3)Тәрбиелік жағдайлар.

«Э»

Эмоционалдық тұрақтылық 1) сабырлылық 2) ұстамдылық  3) өзін-өзі ұстай білу 

«Ю»

Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі: 1)ұйымдастыру және оқу таным іс әрекетін әске асыру әдістері; 2)оқытуда өзіндік бақылау жіне бақылау әдістері; 3)оқыту процесінде оқушылардың  оқу-әрекет ынталандыру әдісі;

«Я»

Я.A.Ко(7) қ: 1)Өзіңді тану. 2)Қоршаған ортаны тану. 3)Құдайға сыйыну.

Я.А.Ко(5) б

1) бала кезең, есейгендік, жігіттік, ақсалық  2) балалық шақ,есейгендік кезең, жігіттік,сақалық 3)балалық,есейгендік,жігіттік,сақалық

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 8 = 1